placeholder image to represent content

ການແປພາສາ ທາງດ້ານກົດໝາຍ ສຳລັບຜູ້ຖືກເຄາຮ້າຍ

Quiz by Geraldine Yam

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1

  ຂໍ້ໃດ ເປັນການແປທາງກົດໝາຍ (ການແປສຳລັບຂະບວນການທາງກົດໝາຍ)?

  ການແປ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ມາຂໍຄຳປຶກສາ ໃນເວລາພົບກັບທະນາຍຄວາມຂອງພວກເຂົາ

  ການແປຄະດີໃນສານ

  ໝົດທຸກຂໍ້

  ການແປ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ໃນການແຈ້ງຄວາມຕໍ່ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ

  60s
 • Q2

  ຜູ້ແປພາສາຈະ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ ໃນການແປທາງດ້ານກົດໝາຍບໍ່?

  ບໍ່ແມ່ນ

  ແມ່ນ

  30s
 • Q3

  ໃນເວລາແປພາສາທາງດ້ານກົດໝາຍ, ອັນໃດສໍາຄັນກ່ອນກັນ?

  ແປທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຕາມທີ່ຜູ້ເວົ້າໄດ້ເວົ້າ

  ຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຝ່າຍເຂົ້າໃຈປະເດັນສຳຄັນ

  ຫ້າມໃຊ້ເວລາດົນ

  60s
 • Q4

  ໃນເວລາທີ່ເຈົ້າແປພາສາ, ຖ້າເຈົ້າຄິດວ່າ ຜູ້ເວົ້າບໍ່ໄດ້ເວົ້າຄວາມຈິງ, ເຈົ້າຄວນເຮັດແນວໃດ?

  ສະແດງພາກາຍ ຕໍ່ກັບຜູ້ເວົ້າ ວ່າເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອພວກເຂົາ

  ບອກຜູ້ສໍາພາດ ຫຼັງຈາກທີ່ສຳພາດແລ້ວ

  ສືບຕໍ່ແປພາສາ ຕາມປົກກະຕິ

  60s
 • Q5

  ໃນເວລາທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ແປພາສາທາງດ້ານກົດໝາຍ, ຂໍ້ມູນອັນໃດທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮັກສາເປັນຄວາມລັບ?

  ຊື່ຜູ້ມາຂໍຄຳປຶກສາ

  ບັນທຶກ ທີ່ເຈົ້າຈົດໄວ້ໃນເວລາແປພາສາ

  ໝົດທຸກຂໍ້

  ລາຍລະອຽດເລື່ອງຂອງຜູ້ມາຂໍຄຳປຶກສາ

  60s

Teachers give this quiz to your class