placeholder image to represent content

آزمون درس اول روان شناسی

Quiz by Ali Akbarzade

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  مسئله را در گزینه های زیر مشخص کنید

  .کودکان با هوش بالا در مدرسه دچار چالش جدی می شوند 

  .هر گز نمیتوانید موفق باشید مگر اینکه تلاش نکنید 

  پیامدهای منفی عدم استفاده از مهرات های تفکر چیست ؟ 

  .توانایی دانش آموزان در مهرات های زندگی امروزه کاهش داشته است .

  30s
 • Q2

  کدام یک از گزینه های زیر نظریه است ؟ 

  رشد روانی - اجتماعی کودکان 

  .سبک های تصمیم گیری چه پیامد هایی دارند 

  .عبادت و توکل به خدا باعث ارتقای خودکارآمدی می شود 

  .کودکانی که دلبستگی نا ایمنی از والدین خود دارند افراد مستعد افسردگی هستند 

  30s
 • Q3

  فرضیه را در بین گزینه های زیر معلوم کنید .

  روش های موثر بر استرس چیست؟

  احترام به پدر و مادر باعث افزایش عزت نفس می شود .

  اندازه گیری هوشبهر کل 

  آزمونهای روانی 

  30s
 • Q4

  کدام یک از موارد زیر شناخت عالی را در بر می گیرد ؟

  ادراک 

  حافظه 

  استدلال 

  توجه 

  30s
 • Q5

  اگر در پژوهش خود نتوانیم به طور مستقیم از مشاهده استفاده کنیم باید از کدام روش جمع آوری اطلاعات استفاده کنیم ؟ 

  مصاحبه 

  پرسشنامه

  آزمون 

  30s
 • Q6

  کدام یک از گیزنه ها اهداف علام نیست؟ 

  تبیین 

  پیش بینی 

  تعمیم

  توصیف 

  30s
 • Q7

  توصیف با کدام کلید واژه سر و کار دارد ؟ 

  چرایی 

  در چه زمان 

  چیستی 

  چگونگی 

  30s
 • Q8

  ترتیب فرایند علم تجربی در کدام گزینه درست ی باشد 

  مسئله >> فرضیه >> قانون >> نظریه 

  مسئله >> فرضیه >> قانون 

  مسئله >> فرضیه >> نظریه 

  مسئله >> فرضیه >> قانون >>تعمیم 

  30s
 • Q9

  کدام یک از کلمات زیر به مفهوم جریان اشاره دارد ؟ 

  پایدار 

  در حرکت 

  نظام مند بودن

  فرایند 

  30s
 • Q10

  کدام تعریف از روان شناسی کامل تر می باشد ؟

  سلسله رفتارهایی  که به دنبال پی برد به رفتار های انسان می باشد . 

  علمی است که مطالعه ی رفتار و فرایند ذهنی می پر دازد .

  یک پیش فرضی است که همواره در حال تغییر در رفتار های انسان ها می باشد 

  علمی است که هم به مطالعه ی رفتار هم به مسائل اجتماعی می پردازد .

  30s

Teachers give this quiz to your class