placeholder image to represent content

Ажиллагсадын тэтгэвэр, тэтгэмжийн төлөвлөгөөний бүртгэл

Quiz by Нарангэрэл ГЭРЭЛТУЯА

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  Ажиллагсадын тэтгэвэр, тэтгэмжийн төлөвлөгөөний бүртгэл ба тайлагналыг НББОУС хэдээр мөрддөг вэ?
  НББОУС19
  НББОУС38
  НББОУС18
  НББОУС2
  30s
 • Q2
  НББОУС 19-ын зорилго юу вэ?
  Question Image
  Тэтгэврийн төлөвлөгөөний гишүүд болон бусад сонирхсон талуудыг уг төлөвлөгөөний талаарх хэрэгцээт, тууштай мэдээллээр хангахгүй байх.
  Тэтгэврийн төлөвлөгөөний гишүүд болон бусад сонирхсон талуудыг уг төлөвлөгөөний талаарх хэрэгцээт, тууштай мэдээллээр хангах.
  Тэтгэврийн төлөвлөгөөний гишүүдийг тууштай мэдээллээр хангах.
  Бусад сонирхсон талуудыг уг төлөвлөгөөний талаарх хэрэгцээт мэдээллээр хангах.
  60s
 • Q3
  Тэтгэвэрийн төлөвлөгөөний бүртгэлд зохицуулахгүй зүйлсийг ол.
  Question Image
  хойшлогдсон нөхөн олговрын тэтгэмж
  Дээрх бүгд зөв
  засгийн газар нийгмийн хамгааллын төрлийн гэрээ, хэлцлүүд
  ажлаас халагдсаны тэтгэмж
  60s
 • Q4
  Ажиллагсдын богино хугацааны тэтгэмжийг ажиллагсдын ажилласан тайлант үеэс хойш ... сарын дотор багтаан бүрэн төлөхөөр төлөвлөдөг.
  Question Image
  10
  12
  9
  13
  60s
 • Q5
  НББОУС 19-г ... төрөлд хуваана.
  Question Image
  5
  4
  3
  2
  60s
 • Q6
  Ажиллагсдын богино хугацааны тэтгэмжийг ажиллагсдын ажилласан тайлант үеэс хойш 12 сарын дотор багтаан бүрэн төлөхөөр төлөвлөхдөө: - Ажиллагсдыг ажиллуулахтай холбоотой зардлыг хүлээн зөвшөөрнө. - Дискаунтчилаагүй дүнгээр үүргийг хэмжинэ.
  Question Image
  үнэн
  худал
  60s
 • Q7
  Ажил эрхлэлтийн дараах тэтгэмж гэдэг нь:
  Question Image
  төлөвлөгөө
  ажиллагсдыг ажиллуулахтай холбоотой зардал
  ажил эрхлэлт дууссаны дараа төлөгдөх өр төлбөр
  ажил эрхлэлт дууссахаас өмнө төлөгдөх өр төлбөр
  60s
 • Q8
  Тусгайлсан тодруулга НББОУС 19-д ...
  байгаа
  байхгүй
  60s
 • Q9
  Defined contribution plans гэдэг нь
  Question Image
  Тогтоосон тэтгэмжийн төлөвлөгөө
  Тогтоосон шимтгэлийн төлөвлөгөө
  Төлөвлөгөө
  Тогтоосон төлөвлөгөө
  60s
 • Q10
  Тогтоосон тэтгэмжийн төлөвлөгөө нь
  Question Image
  Тогтоосон шимтгэлийн төлөвлөгөө, тогтоосон тэтгэмжийн төлөвлөгөө 2-ын аль нэгнийх нь шинжийг агуулсан байдаг
  Тогтоосон шимтгэлийн төлөвлөгөө, тогтоосон тэтгэмжийн төлөвлөгөө, дискаунчилагүй дүнгийн 3-ын аль алиных нь шинжийг зэрэг агуулсан байдаг
  Тогтоосон шимтгэлийн төлөвлөгөө, тогтоосон тэтгэмжийн төлөвлөгөө 2-ын аль алиных нь шинжийг зэрэг агуулсан байдаг
  60s
 • Q11
  Тогтоосон шимтгэлийн төлөвлөгөөнд ... эрсдэлийг хүлээнэ.
  Question Image
  ажиллагсад
  ажил олгогч
  хөрөнгө оруулагчид
  компанийн удирдлага
  60s
 • Q12
  Тогтоосон шимтгэлийн төлөвлөгөөний зарим онцлог шинж нь:
  Question Image
  Бүгд зөв
  Ажил олгогчийн хүлээх хариуцлага нь ихэвчлэн санд шимтгэлийг төлөх явдал байна.
  Төлөвлөгөөний оролцогчид нь тэтгэврийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэгчийн-Сан үйл ажиллагаанд анхаарлаа хандуулдаг. Учир нь төлөвлөгөөний үйл ажиллагаа нь тэдний ирээдүйн тэтгэмжийн хэмжээнд нөлөөлдөг.
  Ажил олгогч нь төлөвлөгөөний үйл ажиллагаа хэр бодитой, үр ашигтай байгааг сонирхдог.
  60s
 • Q13
  Байгууллага нийт цалингийн 5%-аар тооцож тэтгэврийн санд шимтгэл төлдөг. Тайлант 20Х1-д эхний сарын гүйцэтгэлд нийцүүлэн сар бүр 1,000,000 төгрөг уг санд төлсөн. Тайлант жилийн нийт цалингийн зардал 350,000,000 ₮ болсон. Тэтгэврийн төлөвлөгөөний төлөгдөөгүй дүнг ол
  Question Image
  6,500,000
  5,550,000
  5,500,000
  4,500,000
  60s
 • Q14
  Тогтоосон тэтгэмжийн төлөвлөгөөний тайлагналын зорилго нь төлөвлөгөөний ирээдүйн хариуцлага (буюу тэтгэвэр) болон уг хариуцлагыг хангахад бэлэн байгаа сангийн нөөц (буюу төлөвлөгөөний хөрөнгө) хоёрын харилцан хамаарлын талаархи мэдээллээр хангах явдал юм.
  Question Image
  худал
  үнэн
  60s
 • Q15
  Баланс: баланс тайланд төлөвлөгөөний хөрөнгө, өр төлбөрийг ... дүнгээр тайлагнана.
  Question Image
  өссөн
  буурсан
  цэвэр
  60s

Teachers give this quiz to your class