placeholder image to represent content

ที่ตั้ง สภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการทวีปเอเชีย

Quiz by Thana F. (Baifern)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  1. ลักษณะภูมิประเทศแบบใดช่วยป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกจากการรุกรานจากภายนอก และขยายอำนาจออกไปภายนอกได้ยาก
  Question Image
  เทือกเขา และที่สูง
  ที่ราบสูง และทะเลทราย
  เทือกเขาสูง และทะเลทราย
  ที่ราบน้ำท่วมถึง และทะเลทราย
  30s
 • Q2
  2. เกาหลียังประสบปัญหาการเมืองเรื่องใดหลังจากได้รับ เอกราชภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แล้ว
  Question Image
  เกาหลีใต้ปกครองแบบคอมมิวนิสต์ เกาหลีเหนือ ปกครองแบบประชาธิปไตย
  เกาหลีเหนือปกครองแบบคอมมิวนิสต์ เกาหลีใต้ปกครองแบบประชาธิปไตย
  ทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ปกครองแบบ คอมมิวนิสต์
  ทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ปกครองแบบ ประชาธิปไตย
  30s
 • Q3
  3. ภายหลังการเข้ามาของชาติตะวันตกพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีนโยบายใดที่ทำให้เศรษฐกิจจีนดีขึ้น
  Question Image
  นำเทคโนโลยีแบบตะวันตกเข้ามาใช้ในการผลิต
  ปฏิรูปที่ดินให้ประชาชนมีที่ดินทำกิน
  ปรับปรุงวิธีการผลิตให้เป็นการผลิตเพื่อการค้า
  ปฏิรูปการศึกษาเน้นวิชาทางการเกษตรกรรม
  30s
 • Q4
  4. ลักษณะภูมิประเทศของภูมิภาคเอเชียใต้ข้อใดไม่ถูกต้อง
  Question Image
  ที่ราบลุ่มน้ำขนาดใหญ่ตอนกลาง
  เทือกเขาหิมาลัยทางทิศเหนือ
  ที่ราบสูงเดคคานทางทิศใต้
  รูปร่างภูมิภาคเป็นรวงผึ้ง
  30s
 • Q5
  5. ประเทศใดให้ความช่วยเหลือญี่ปุ่นจนมีเศรษฐกิจที่เจริญก้าวหน้ามากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
  Question Image
  เยอรมัน
  สหรัฐอเมริกา
  อิตาลี
  สหภาพโซเวียต
  30s

Teachers give this quiz to your class