placeholder image to represent content

חידון יהדות

Quiz by Ron Tal

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1
  השלם את המשפט: השופך מים ברשות הרבים, _______ - ________
  גם אם לא בכוונה, חייב לשלם לתושבי השכונה, מאחר וזהו מכשול ברשות הרבים
  ואחר ניזוק כי בזדון דחפו, חייב לשלם על נזקיו
  והוזק בהם אחר, חייב בנזקו
  ושבר את כד חברו, עליו לשלם בנזקו ובנזקי אחרים.
  20s
 • Q2
  אם אדם גדר את גדרו, ואדם נפצע שלא בכוונה כתוצאה מכך, על האדם המזיק לשלם לו פיצויים?
  כן, מאחר ואותו אדם נפצע
  לא, מאחר והנפצע אחראי, כתוצאה מחוסר זהירותו
  לא, מאחר וזו לא הייתה אשמתו שאותו אדם לא שם לב
  כן, מאחר והאדם אחראי למעשיו
  20s
 • Q3
  מדוע על שופך המים לשלם לנפגע?
  כי הוא עשה טעות
  מאחר והוא בזבז מים, שיכלו לשמש למטרות הרבה יותר טובות
  כי יצר מפגע ברשות הרבים, וכך מנע מהאנשים את הזכות ללכת בצורה הבטוחה ביותר
  כי הוא פצע אותו, ולכן מן הסתם שישלם לו
  20s
 • Q4
  השלם את המשפט: "וכן זה בא ____ וזה ב_____".
  בחביתו ובקורתו
  בקורתו ובכיסאו
  בכיסאו ובלבנתו
  בנרו ובפשתנו
  20s
 • Q5
  מי המחוייב לשלם את הפיצויים, במידה ונתקל אחד, והבא אחריו נתקל בו?
  הראשון, כי הוא לא ניסה לקום בזמן
  השני, מאחר ומעד על הראשון בחוסר נימוס
  הראשון, מאחר ולא הזהיר אותו מהסכנה
  השני, מאחר והוא היה חסר זהירות
  20s
 • Q6
  השלם את המשפט: "החובל בחברו חייב עליו משום חמישה דברים _______________________":
  בנזק, בעצב, בריפוי, בשביתה, ובכעס
  בעצב, בריפוי, בשבת, בבושת, בפצע
  בנזק, בשוק, בצער, בחולי, ובמכה
  בנזק, בצער, בריפוי, בשבת, בבושת
  20s
 • Q7
  כיצד מעריכים את נזקי הגוף בכסף (נזק)?
  בודקים את יכולת התנועה של הנפגע לאחר הפגיעה
  מנחשים לפי מראהו של הנפגע
  בודקים את טווח הנזק שנגרם לגופו, ובכך מעריכים את שווי הכסף
  רואים את הנפגע כמין עבד שמוכרים אותו בשוק, ומעריכים את שוויו לפני הפגיעה ולאחריה.
  20s
 • Q8
  כיצד מעריכים את צערו של הנפגע(צער)?
  מעריכים את צערו, בכך ששואלים את חבריו מה הם חושבים על פציעתו ועל מראהו
  שואלים את הנפגע לגבי תחושותיו, בכדי לדעת מה הסכום
  מעריכים לפי התנהגותו של הנפגע מול אנשים.
  מעריכים תמורת איזה סכום כסף אדם במצבו של הנפגע היה מוכן שיגרמו לו לפציעה דומה
  20s
 • Q9
  עד מתי על הפוגע לשלם על ההוצאות הרפואיות של הנפגע?
  עד שהנפגע מתחיל להחלים ממכתו.
  עד שהנפגע מחלים לגמרי ממכתו.
  עד שהנפגע יכול כבר לקום על רגליו – מכאן ניתן להבין שהוא מרגיש טוב יותר
  עד שהנפגע מחלים לגמרי מהפציעה.
  20s
 • Q10
  כיצד מעריכים את הפיצוי על השבת(המנוחה)?
  מעריכים את השכר של חקלאי ממוצע בתקופה ההיא
  מעריכים את הפיצוי לפי אורך המנוחה של הנפגע
  מעריכים את השכר של שומר קישואים בתקופה ההיא.
  מעריכים את השכר של הנפגע, ומחלקים אותו בכמות הזמן שלא עבד
  20s
 • Q11
  באיזה מן המצבים על בעל הקורה לשלם לבעל החבית?
  במידה ובעל החבית עומד מלפני בעל הקורה, ובעל החבית עוצר במקומו ללא הודעה מראש, ולכן החבית נשברה
  במידה ובעל הקורה עומד מאחורי בעל החבית, וחביתו של בעל החבית נשברה כתוצאה מהתנגשות עם הקורה
  במידה ובעל הקורה עמד מאחורי בעל החבית ועמד במקומו
  במידה ובעל החבית עומד מאחורי בעל הקורה, ובעל הקורה צעק לו לעצור, למרות שהמשיך ללכת
  20s
 • Q12
  השלם את המשפט: "המניח את הכד ברשות הרבים ובא אחר ונתקל בה ושברה, ____"
  חייב
  פטור
  אשם
  עבריין
  20s
 • Q13
  מה נחשב לנזק המתאים למשנה "החובל בחברו"?
  פגיעה נפשית
  הריסת טלפון
  קריעת חולצה
  שבירת רגל
  20s
 • Q14
  האם חוקים מן המשנה עדיין רלוונטים לבתי המשפט כיום?
  לא
  כן
  משתמשים בהם רק בתיקים מיוחדים
  הם מהווים בסיס
  20s
 • Q15
  השלם את המשפט: "צער, כואו בשיפוד או במסמר. ואפילו על _____"
  ידו
  זרועו
  צפרנו
  רגלו
  20s

Teachers give this quiz to your class