placeholder image to represent content

แบบทดสอบทักษะการฟังคำศัพท์ภาษาจีน ก่อนเรียน

Quiz by Natthawadee Phaisanwan

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  จงเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับคลิปเสียง

  你们好!nǐmen hǎo! 

  大家好!dàjiā hǎo!

  同学们好!tóngxuémenhǎo!

  老师好!lǎoshī hǎo!    

  30s
  Edit
  Delete
 • Q2

  จงเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับคลิปเสียง

  Question Image

  晚上好!wǎnshàng hǎo!  

  下午好!xiàwǔ hǎo!

  上午好!shàngwǔ hǎo!

  早上好!zǎoshàng hǎo!

  30s
  Edit
  Delete
 • Q3

  จงเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับคลิปเสียง

  Question Image

  最近好吗?zǎoshàng hǎo!

  好久不见!hǎojiǔ bújiàn!

  怎么样?zěnmeyàng?

  吃饭了吗?chīfànle ma?

  30s
  Edit
  Delete
 • Q4

  จงเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับคลิปเสียง

  Question Image

  旅游  lǚyóu

  挺好  tǐnghǎo

  工作  gōngzuò

  一般  yìbān

  30s
  Edit
  Delete
 • Q5

  จงเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับคลิปเสียง

  不错  búcuò

   很好  hěnhǎo

  旅游  lǚyóu

  挺好  tǐnghǎo

  30s
  Edit
  Delete
 • Q6

  จงเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับคลิปเสียง

  Question Image

  促销  cùxiāo

  鼻通  bí tōng

  介绍  jièshào

  如果  rúguǒ

  30s
  Edit
  Delete
 • Q7

  จงเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับคลิปเสียง

  Question Image

  鱿鱼片  yóuyú piàn

  方便面  fāngbiànmiàn

  客户    kèhù

  售货员  shòuhuòyuán

  30s
  Edit
  Delete
 • Q8

  จงเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับคลิปเสียง

  Question Image

  客户    kèhù

  方便面  fāngbiànmiàn

  鱿鱼片  yóuyú piàn

  售货员  shòuhuòyuán

  30s
  Edit
  Delete
 • Q9

  จงเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับคลิปเสียง

  Question Image

  今天  jīntiān

  谢谢  xièxie

  给    gěi

  再见  zàijiàn

  30s
  Edit
  Delete
 • Q10

  จงเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับคลิปเสียง

  Question Image

  什么  shénme

  客户  kèhù

  介绍  jièshào

  张    zhāng

  30s
  Edit
  Delete
 • Q11

  จงเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับคลิปเสียง

  Question Image

  请问  qǐngwèn

  一共  yīgòng

  尝尝  cháng cháng

  包子  bāozi

  30s
  Edit
  Delete
 • Q12

  จงเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับคลิปเสียง

  Question Image

  粥  zhōu

  钱  qián

  百  bǎi

  这  zhè

  30s
  Edit
  Delete
 • Q13

  จงเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับคลิปเสียง

  Question Image

  等于  děngyú

  支付  zhīfù

  特价  tèjià

  请问  qǐngwèn

  30s
  Edit
  Delete
 • Q14

  จงเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับคลิปเสียง

  Question Image

  够    gòu

  支付  zhīfù

  包子  bāozi

  微信  wēixìn

  30s
  Edit
  Delete
 • Q15

  จงเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับคลิปเสียง

  Question Image

  微信  wēixìn

  包子  bāozi

  支付  zhīfù

  够    gòu

  30s
  Edit
  Delete
 • Q16

  จงเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับคลิปเสียง

  Question Image

  明天  míngtiān

   一样  yīyàng

  这边  zhè biān

  蜂蜜  fēngmì

  30s
  Edit
  Delete
 • Q17

  จงเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับคลิปเสียง

  Question Image

  旁边  pángbiān

  糖果  tángguǒ

  右边  yòubiān

  面包  miànbāo

  30s
  Edit
  Delete
 • Q18

  จงเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับคลิปเสียง

  Question Image

  热狗    règǒu

  香蕉    xiāngjiāo

  包子    bāozi

  口香糖  kǒuxiāngtáng

  30s
  Edit
  Delete
 • Q19

  จงเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับคลิปเสียง

  Question Image

  价格    jiàgé

  海苔    hǎitái

  介绍    jièshào

  信号    xìnhào

  30s
  Edit
  Delete
 • Q20

  จงเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับคลิปเสียง

  Question Image

  苏打水  sūdǎshuǐ

  葡萄酒  pútáojiǔ

  时间    shíjiān

  啤酒    píjiǔ

  30s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class