placeholder image to represent content

แบบทดสอบทักษะการฟังคำศัพท์ภาษาจีน ก่อนเรียน

Quiz by Natthawadee Phaisanwan

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  จงเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับคลิปเสียง

  你们好!nǐmen hǎo! 

  大家好!dàjiā hǎo!

  同学们好!tóngxuémenhǎo!

  老师好!lǎoshī hǎo!    

  30s
 • Q2

  จงเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับคลิปเสียง

  Question Image

  晚上好!wǎnshàng hǎo!  

  下午好!xiàwǔ hǎo!

  上午好!shàngwǔ hǎo!

  早上好!zǎoshàng hǎo!

  30s
 • Q3

  จงเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับคลิปเสียง

  Question Image

  最近好吗?zǎoshàng hǎo!

  好久不见!hǎojiǔ bújiàn!

  怎么样?zěnmeyàng?

  吃饭了吗?chīfànle ma?

  30s
 • Q4

  จงเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับคลิปเสียง

  Question Image

  旅游  lǚyóu

  挺好  tǐnghǎo

  工作  gōngzuò

  一般  yìbān

  30s
 • Q5

  จงเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับคลิปเสียง

  不错  búcuò

   很好  hěnhǎo

  旅游  lǚyóu

  挺好  tǐnghǎo

  30s
 • Q6

  จงเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับคลิปเสียง

  Question Image

  促销  cùxiāo

  鼻通  bí tōng

  介绍  jièshào

  如果  rúguǒ

  30s
 • Q7

  จงเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับคลิปเสียง

  Question Image

  鱿鱼片  yóuyú piàn

  方便面  fāngbiànmiàn

  客户    kèhù

  售货员  shòuhuòyuán

  30s
 • Q8

  จงเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับคลิปเสียง

  Question Image

  客户    kèhù

  方便面  fāngbiànmiàn

  鱿鱼片  yóuyú piàn

  售货员  shòuhuòyuán

  30s
 • Q9

  จงเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับคลิปเสียง

  Question Image

  今天  jīntiān

  谢谢  xièxie

  给    gěi

  再见  zàijiàn

  30s
 • Q10

  จงเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับคลิปเสียง

  Question Image

  什么  shénme

  客户  kèhù

  介绍  jièshào

  张    zhāng

  30s
 • Q11

  จงเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับคลิปเสียง

  Question Image

  请问  qǐngwèn

  一共  yīgòng

  尝尝  cháng cháng

  包子  bāozi

  30s
 • Q12

  จงเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับคลิปเสียง

  Question Image

  粥  zhōu

  钱  qián

  百  bǎi

  这  zhè

  30s
 • Q13

  จงเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับคลิปเสียง

  Question Image

  等于  děngyú

  支付  zhīfù

  特价  tèjià

  请问  qǐngwèn

  30s
 • Q14

  จงเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับคลิปเสียง

  Question Image

  够    gòu

  支付  zhīfù

  包子  bāozi

  微信  wēixìn

  30s
 • Q15

  จงเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับคลิปเสียง

  Question Image

  微信  wēixìn

  包子  bāozi

  支付  zhīfù

  够    gòu

  30s

Teachers give this quiz to your class