placeholder image to represent content

แบบทดสอบ เรื่อง เศรษฐกิจในสมัยอยุธยา

Quiz by nbw school

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  แหล่งรายได้ที่ส าคัญที่สุดของแผ่นดินในสมัยอยุธยาคือข้อใด

  รายได้จากเครื่องราชบรรณาการของบรรดาประเทศราช

  รายได้จากการค้ากับต่างประเทศ

  รายได้จากภาษีอากรที่เรียกเก็บจากประชาชน

  กำไรจากการผูกขาดการค้าขายในประเทศ

  30s
 • Q2

  ปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการเป็นศูนย์กลางการค้ากับต่างประเทศของอยุธยามีหลายสาเหตุ ยกเว้นข้อใด

  อยุธยามีระบบการค้าแบบเสรี

  รัฐให้การส่งเสริมในการค้ากับต่างประเทศ

  อยุธยามีแม่น้ำไหลผ่านหลายสาย

  อยุธยาตั้งอยู่ไม่ไกลจากทะเลมากนัก

  30s
 • Q3

  ภาษีอากรที่เก็บจากประชาชนในสมัยอยุธยาส่วนใหญ่เก็บจากสิ่งใด

  สิ่งของ ผลผลิต

  ข้าว

  เงินตรา

  แรงงาน

  30s
 • Q4

  บทบาทของพระคลังสินค้าในการนำรายได้สู่ท้องพระคลังมากที่สุดคือข้อใด

  การเก็บภาษีปากเรือ

  การกำหนดสินค้าต้องห้าม

  การผูกขาดสินค้า

  การควบคุมสินค้าขาออก

  30s
 • Q5

  การดำเนินงานของพระคลังสินค้าในสมัยอยุธยา ก่อให้เกิดระบบการค้าแบบใด

  การค้าแบบเสรี

  การค้ากับต่างประเทศ

  การค้าโดยตัวแทน

  การค้าแบบผูกขาด

  30s
 • Q6

  กิจกรรมใดเป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยสมัยอยุธยา

  การอุตสาหกรรม

  การเกษตร

  การหัตถกรรม

  การค้าขาย

  30s
 • Q7

  รายได้จากภาษีอากร เช่น ส่วย ฤชา อากร ส่วนใหญ่เก็บมาจากบุคคลพวกใด

  พ่อค้าต่างชาติ

  ราษฎรทั่วไป

  ขุนนาง

  ชาวจีน

  30s
 • Q8

  การค้ากับต่างประเทศมีความสำคัญต่อความมั่นคงของอาณาจักรอยุธยาอย่างไร

  ป้องกันการรุกรานจากต่างชาติ

  แก้ไขปัญหาการขาดแคลนสินค้า

  มีพันธมิตรช่วยในการทำสงคราม

  มีรายได้ในการพัฒนาอาณาจักร

  30s
 • Q9

  จากสภาพภูมิศาสตร์ของอาณาจักรอยุธยา เหมาะแก่การประกอบอาชีพใดมากที่สุด

  อุตสาหกรรมและพานิชยกรรม

  ประมงและปศุสัตว์

  เกษตรกรรมและพานิชยกรรม

  หัตถกรรมและอุตสาหกรรม

  30s
 • Q10

  สินค้าต้องห้ามในสมัยอยุธยา ที่จะต้องขายให้แก่ราชการเท่านั้น คือสินค้าในข้อใด

  ฝ้าย

  งาช้าง

  ยางสน

  ครั่ง

  30s

Teachers give this quiz to your class