placeholder image to represent content

การหมุนเวียนน้ำในมหาสมุทร กับ ลมฟ้าอากาศ

Quiz by อรพรรณ เทพมณี

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
9 questions
Show answers
 • Q1

  เมือง A มีอุณหภูมิค่อนข้างสูงและมีฝนตกชุก แสดงว่ามีกระแสน้ำใดไหลผ่าน

  Question Image

  กระแสน้ำเย็น

  กระแสน้ำปกติ

  กระแสน้ำตา

  กระแสน้ำอุ่น

  30s
 • Q2

  ทำไมชายฝั่งตะวันออกของแอฟริกาจึงมีความเป็นป่ามากกว่าด้านตะวันตก

  Question Image

  ชายฝั่งตะวันออก มีกระแสน้ำเย็นไหลผ่าน

  ได้รับความเข้มรังสีดวงอาทิตย์มากกว่าด้านตะวันตก

  ชายฝั่งตะวันออก มีกระแสน้ำอุ่นไหลผ่าน

  ชายฝั่งตะวันตก มีกระแสน้ำอุ่นไหลผ่าน

  30s
 • Q3

  เมื่อกระแสน้ำอุ่นและกระแสนำ้เย็นไหลมาบรรจบกันจะส่งผลให้น้ำบริเวณนั้นเป็นอย่างไร

  Question Image

  อุณหภูมิน้ำไม่เย็นจนเกินไป แต่มีสารอาหารในน้ำในปริมาณน้อยลง

  อุณหภูมิน้ำเย็นจัดและมีสารอาหารในน้ำในปริมาณที่เหมาะสม

  อุณหภูมิน้ำไม่เย็นจนเกินไปและมีสารอาหารในน้ำในปริมาณที่เหมาะสม

  อุณหภูมิน้ำร้อนจัดและมีสารอาหารในน้ำในปริมาณที่เหมาะสม

  30s
 • Q4

  จากภาพคือสภาวะปกติ น้ำผิวหน้าชายฝั่งตะวันตก และตะวันออกของแปซิฟิก เป็นอย่างไร

  Question Image

  ไม่สามารถสรุปได้

  นำ้ผิวหน้าชายฝั่งด้านตะวันตกมีอุณหภูมิสูง นำ้ผิวหน้าชายฝั่งด้านตะวันออกมีอุณหภูมิต่ำ

  นำ้ผิวหน้าชายฝั่งด้านตะวันตกและด้านตะวันออกมีอุณหภูมิไม่ต่างกัน

  นำ้ผิวหน้าชายฝั่งด้านตะวันตกมีอุณหภูมิต่ำ นำ้ผิวหน้าชายฝั่งด้านตะวันออกมีอุณหภูมิสูง

  30s
 • Q5

  เมื่อลมค้าอ่อนกำลังลงกว่าปกติ ชายฝั่งตะวันตกของแปซิฟิกเป็นอย่างไร

  Question Image

  อุณหภูมิไม่ต่างจากปกติ แต่แห้งแล้งมากขึ้น

  อุณหภูมิสูงกว่าปกติ ฝนตกชุก

  อุณหภูมิต่ำกว่าปกติ แห้งแล้ง

  อุณหภูมิไม่ต่างจากปกติ แต่ฝนตกมากขึ้น

  30s
 • Q6

  ปรากฏการณ์ลานีญา ลมค้ากำลังแรงกว่าปกติ (ตามภาพ) ทำให้ชายฝั่งตะวันตกของแปซิฟิกเป็นอย่างไร 

  Question Image

  อุณหภูมิสูงกว่าปกติ แห้งแล้งมากขึ้น

  อุณหภูมิต่ำกว่าปกติ แห้งแล้งมากขึ้น

  อุณหภูมิต่ำกว่าปกติ ฝนตกมากขึ้น

  อุณหภูมิสูงกว่าปกติ ฝนตกมากขึ้น

  30s
 • Q7

  ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างไร

  Question Image

  อุณหภูมิลดต่ำลงกว่าปกติ แห้งแล้งมากขึ้น

  อุณหภูมิสูงกว่าปกติ ฝนตกมากขึ้น

  อุณหภูมิลดต่ำลงกว่าปกติ ฝนตกมากขึ้น

  อุณหภูมิสูงกว่าปกติ แห้งแล้งมากขึ้น

  30s
 • Q8

  หากบริเวณชายฝั่งเกิดน้ำผุดมากขึ้น จะส่งผลอย่างไรต่อปริมาณผลผลิตทางการประมง

  ผลผลิตทางการประมงเพิ่มมากขึ้น

  ผลผลิตทางการประมงลดลง

  ไม่ส่งผล

  ไม่รู้ไม่ชี้

  30s
 • Q9

  ครูเอ ชื่อ นามสกุลว่าอะไร

  Question Image

  อรพรรณี เทพมณี

  อรพรรณ มณีเทพ

  อรวรรณ เทพมณี

  อรพรรณ เทพมณี

  30s

Teachers give this quiz to your class