placeholder image to represent content

ระบอบการปกครอง

Quiz by Mayurachat

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  รูปแบบการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ใครมีอำนาจสูงสุด
  ทหาร
  ประชาชน
  กษัตริย์
  พรรคการเมือง
  30s
 • Q2
  รูปแบบการปกครองอภิชนาธิปไตย ใครมีอำนาจมากสุด
  คนส่วนใหญ่
  ชนชั้นสูง
  ทหาร
  ประชาชน
  30s
 • Q3
  รูปแบบการปกครองประชาธิปไตย ใครมีอำนาจมากสุด
  ทหาร
  คนส่วนใหญ่
  พรรคการเมือง
  ชนชั้นสูง
  30s
 • Q4
  รูปแบบการปกครองคณาธิปไตย ใครมีอำนาจมากสุด
  คนส่วนใหญ่
  พรรคคอมมิวนิสต์
  กษัตริย์
  ทหาร
  30s
 • Q5
  "ประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน” เป็นวาทะของใคร
  อัมบราฮัม ลินคอร์น
  บารัค โอบามา
  โจ ไบเดิน
  ดอนัลด์ ทรัมป์
  30s
 • Q6
  ประเทศที่เป็นต้นแบบระบบรัฐสภา
  ฝรั่งเศส
  อเมริกา
  อังกฤษ
  สหภาพโซเวียต
  30s
 • Q7
  ประเทศที่เป็นต้นแบบระบบประธานาธิบดี
  ฝรั่งเศส
  อเมริกา
  สหภาพโซเวียต
  อังกฤษ
  30s
 • Q8
  ประเทศที่เป็นต้นแบบระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา
  ฝรั่งเศส
  อังกฤษ
  สหภาพโซเวียต
  อเมริกา
  30s
 • Q9
  Dictatorship หมายถึงข้อใด
  ประชาธิปไตย
  คณาธิปไตย
  เผด็จการ
  อภิชนาธิปไตย
  30s
 • Q10
  เผด็จการแบบอำนาจนิยม หมายถึงข้อใด
  เผด็จการทหาร
  คอมมิวนิสต์
  ฟาสซิส
  นาซี
  30s

Teachers give this quiz to your class