placeholder image to represent content

แบบทดสอบบทที่ 1 เทคโนโลยีกับมนุษย์ ม.1

Quiz by kru cavee

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
27 questions
Show answers
 • Q1

  ข้อใดไม่ใช่ความหมายของเทคโนโลยี

  เป็นความรู้ และทักษะที่มีต่อสังคมของมนุษย์

  เป็นนวัตกรรมของมนุษย์

  เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

  เป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่นมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์

  45s
 • Q2

  ข้อใดจัดเป็นเทคโนโลยี

  เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 4G

  เครื่องบินไอพ่น

  ถูกทุกข้อ

  ปากกาลบได้

  45s
 • Q3

  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด

  เทคโนโลยีมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์

  เทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตของมนุษย์

  เทคโนโลยีเป็นการทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์

  เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้

  45s
 • Q4

  ข้อใดเป็นรูปแบบการใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างจากพวก

  แผงวงจรไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

  โครงการฝนหลวง

  โทรศัพท์มือถือ Smart phone

  เครื่องกดเงินสดอัตโนมัติ

  45s
 • Q5

  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเทคโนโลยี

  เพิ่มความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตของมนุษย์

  ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

  เพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน

  แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

  45s
 • Q6

  ข้อใดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์

  แอลใช้น้ำหอมปรับอากาศเพื่อสร้างบรรยากาศในห้อง

  โอห์มซื้อรถคันใหม่แทนรถคันเก่าที่เสียหายจากอุบัติเหตุ

  เอชอบออกไปสังสรรค์กับเพื่อนตามสถานบันเทิง

  อาร์มวางแผนซื้อบ้านหลังแต่งงาน

  45s
 • Q7

  ข้อใดจัดเป็นเทคโนโลยีประเภทเดียวกับ Facebook

  Hybrid Engine

  E-mail

  ATM

  Hydroponics

  45s
 • Q8

  จากข้อที่ผ่านมาเทคโนโลยีดังกล่าวจัดเป็นเทคโนโลยีประเภทใด

  เทคโนโลยีทางการศึกษา

  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

  เทคโนโลยีการเกษตร

  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  45s
 • Q9

  ข้อใดไม่ใช่เทคโนโลยีทางการแพทย์

  Stethoscope

  เครื่องUltrasound

  เครื่อง Sonar

  เครื่องเอกซเรย์

  45s
 • Q10

  การทำงานในแต่ละส่วนที่สัมพันธ์กัน มีความสัมพันธ์กับข้อใด

  ขั้นตอน

  เทคโนโลยี

  ระบบ   

  กระบวนการ

  45s
 • Q11

  ระบบในข้อใดแตกต่างจากพวกมากที่สุด

  ระบบการทำงานของกล้ามเนื้อลาย

  ระบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ

  ระบบการทำงานของรถยนต์

  ระบบการทำงานของไฟฉาย

  45s
 • Q12

  ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของระบบทางเทคโนโลยี

  Outcome

  Process

  Input

  Output

  45s
 • Q13

  ข้อใดกล่าวถึงการวิเคราะห์การทำงานของระบบเทคโนโลยีไม่ถูกต้อง

  สามารถตรวจสอบและประเมินผลการทำงานของทุกองค์ประกอบของระบบ

  ทำให้เข้าใจองค์ประกอบและการทำงานของเทคโนโลยี

  ทำให้ทราบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและดำเนินการแก้ไข

  สามารถแก้ปัญหามลภาวะหรือภัยธรรมชาติที่เกิดจากเทคโนโลยีได้

  45s
 • Q14

  มานีขายเสื้อผ้าออนไลน์ โดยเปิด Web page ของตัวเอง และให้ลูกค้าสั่งซื้อในWeb พร้อมทั้งชำระเงินจากนั้นมานีจึงจะส่งสินค้าให้ลูกค้าทางพัสดุ เทคโนโลยีใดไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของมานี

  เทคโนโลยีการขนส่ง

  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  เทคโนโลยีการเงินและการธนาคาร

  45s
 • Q15

  เทคโนโลยีใดถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการจราจรในเขตชุมชนเมือง

  รถไฟฟ้า

  รถจักรยาน

  รถมอเตอร์ไซต์

  รถยนต์

  45s

Teachers give this quiz to your class