placeholder image to represent content

การวิจัยเบื้องต้น

Quiz by Bow bo

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  ข้อใดไม่เป็นการวิจัย

  การพัฒนาชุดการเรียนรู้รายวิชาการวิจัยเบื้องต้น

  การเตรียมรายงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน

  การสำรวจความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการทำวิจัย

  การศึกษษความสัมพันธ์ของความตั้งใจเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

  20s
 • Q2

  ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณค่าของการวิจัย

  การนำผลงานวิจัยไปใช้

  การกำหนดวัตถุประสงค์ของงานวิจัย

  คุณวุฒิของผู้วิจัย

  ลักษณะของงานวิจัย

  20s
 • Q3

  การวิจัย ตรงกับภาษาอุงกฤษในข้อใด

  Re-search

  Re-prove

  Re-cycle

  Re-education

  20s
 • Q4

  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการวิจัย

  ช่วยเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ

  ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพของนักบริหาร

  ช่วยในการกำหนดนโยบายและวางแผน

  ช่วยวินิจฉัยปัญหาสังคมโดยรวม

  20s
 • Q5

   ข้อใดไม่ใช่หลักการเขียนสมมติฐานการวิจัย

   สมมติฐานควรเป็นสิ่งที่สามารถทดสอบหาคำตอบได้ด้วยข้อมูล

  ควรเขียนขึ้นภายหลังจากที่ได้มีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  เขียนเป็นประโยคบอกเล่าที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

  เป็นการคาดคะเนคำตอบล่วงหน้าอย่างมีเหตุผล

  20s
 • Q6

  ข้อใดเป็นงานวิจัยประเภทสิ่งประดิษฐ์

  การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคน้ำนมข้าวกล้องงอก

  การศึกษาสูตรน้ำพริกสมุนไพร

  การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องนวดข้าวพลังงานแสงอาทิตย์

  การศึกษาความเข้มของแสง

  20s
 • Q7

  ข้อใดไม่ใช่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหัวข้อคุณธรรม

  ความซื่อสัตย์

  ความรู้

  ความขยัน

  การมีน้ำใจ

  20s
 • Q8

  "ดอกดาวเรืองที่ได้รับปุ๋ยที่แตกต่างกันจะมีผลผลิตต่างกัน" ข้อใดเป็นตัวแปรตาม

  ชนิดของปุ๋ย

  ปริมาณแสง

  ปริมาณปุ๋ย

  สีของดอก

  20s
 • Q9

  "ดอกดาวเรืองที่ได้รับปุ๋ยที่แตกต่างกันจะมีผลผลิตต่างกัน" ข้อใดเป็นตัวแปรต้น

  ปริมาณแสงแดด

  ชนิดของปุ๋ย

  ความสูงของต้น

  ผลิตที่ได้

  20s
 • Q10

  "ดอกดาวเรืองที่ได้รับปุ๋ยที่แตกต่างกันจะมีผลผลิตต่างกัน" ข้อใดเป็นตัวแปรควบคุม

  ผลผลิตที่ได้

  ปริมาณแสงแดด

  ปริมาณดอก

  ชนิดของปุ๋ย

  20s

Teachers give this quiz to your class