placeholder image to represent content

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องวงกลม

Quiz by wipawee kp

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
12 questions
Show answers
 • Q1

  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับส่วนต่างๆของวงกลม

  มุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมคือ มุมที่มีจุดศูนย์กลางเป็นจุดยอดมุมและมีรัศมีเป็นแขนของมุม

  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

  มุมในส่วนโค้งของวงกลมคือ มุมที่มีจุดยอดมุมอยู่บนวงกลมและแขนทั้งสองของมุมตัดวงกลม

  มุมในครึ่งวงกลมคือ มุมที่มีจุดยอดอยู่บนวงกลมและแขนทั้งสองของมุมผ่านจุดปลายทั้งสองของเส้นผ่านศูนย์กลาง

  30s
 • Q2

  จากรูปที่กำหนดO เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม  จงหาค่า y

  Question Image

  42  องศา

  21  องศา

  90  องศา

  84  องศา

  120s
 • Q3

  จากรูปที่กำหนดO เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม เป็นมุมในครึ่งวงกลมมีขนาดกี่องศา

  Question Image

  90  องศา

  60  องศา

  30  องศา

  45  องศา

  120s
 • Q4
  120s
 • Q5

  จากรูปที่กำหนดO เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม  จงหาค่า y

  Question Image

  43  องศา

  34  องศา

  23  องศา

  51  องศา

  120s
 • Q6

  จงหาค่าx และ y ตามลำดับ

  Question Image

  94 และ 102 องศา

  94 และ 105 องศา

  84 และ 105  องศา

  84 และ 102  องศา

  120s
 • Q7
  120s
 • Q8

  ในวงกลมวงหนึ่งรัศมียาว 5 เซนติเมตร  คอร์ดอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของวงกลม ยาว 4เซนติเมตร คอร์ดยาวเท่าไร

  6 เซนติเมตร

  8 เซนติเมตร

  4 เซนติเมตร

  2 เซนติเมตร

  120s
 • Q9
  Question Image
  120s
 • Q10
  Question Image
  120s
 • Q11
  Question Image
  120s
 • Q12
  Question Image
  120s

Teachers give this quiz to your class