placeholder image to represent content

เเฟนพันธ์เเท้สังคม ม.2

Quiz by krubankchaiwat

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
14 questions
Show answers
 • Q1
  ข้อใดเป็นการผลิตขั้นทุติยภูมิ
  การเลี้ยงสัตว์
  การทำประมง
  โรงงานทำปลากระป๋อง
  ร้านค้าสะดวกซื้อ
  30s
 • Q2
  ผู้ที่นำที่ดิน แรงงาน และทุน เพื่อทำการผลิตสินค้าเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค คือใคร
  นายทุน
  นักธุรกิจ
  ช่างฝีมือ
  ผู้ประกอบการ
  30s
 • Q3
  ค่าตอบแทนเจ้าของปัจจัยการผลิตที่เรียกว่าดอกเบี้ย เป็นผลตอบแทนจากปัจจัยการผลิตในข้อใด
  ที่ดิน
  ผู้ประกอบการ
  ทุน
  แรงงาน
  30s
 • Q4
  ผู้ประกอบการควรยึดหลักในข้อใด เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
  เน้นมาตรฐานสากล
  เน้นการใช้เทคโนโลยี
  เน้นวัตถุดิบในท้องถิ่น
  เน้นการประหยัด คุ้มค่า
  30s
 • Q5
  ข้อใด คือ ขั้นตอนของการบริการ
  การผลิตขั้นทวิภูมิ
  การผลิตขั้นทุติยภูมิ
  การผลิตขั้นตติยภูมิ
  การผลิตขั้นเบญจภูมิ
  30s
 • Q6
  มิวนิคซื้อครีมบำรุงมาทาหน้า หลังจากใช้แล้ว เกิดอาการบวม แดง เป็นผื่นมิวนิคควรร้องที่หน่วยงานใด
  สำนักงานสิทธิมนุษยชน
  องค์การเภสัชกร
  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  30s
 • Q7
  สินค้าทุกประเภทจะต้องบอกวัน เดือน ปี ที่ผลิต และหมดอายุ สอดคล้องกับสิทธิในข้อใด
  สิทธิในการพิจารณาความถูกต้องของสินค้า
  สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้า
  สิทธิที่จะได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ
  สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสาร
  30s
 • Q8
  ถ้าเเนะโน๊ะไปซื้อผลไม้แล้วปรากฏว่า แม่ค้าโกงตาชั่งเเนะโน๊ะควรไปร้องทุกข์กับหน่วยงานใด
  สำนักงานมาตรฐานอาหาร
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  สำนักงานกรมการค้าภายใน
  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  30s
 • Q9
  ชานยอลซื้อนมกล่องมาดื่ม โดยดูฉลากว่า เป็นนมชนิดพร่องมันเนย และมีรสจืดตามที่ต้องการ ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับสิทธิผู้บริโภคในข้อใด
  สิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสาร สรรพคุณของสินค้าอย่างถูกต้อง
  สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้า
  สิทธิในการเลือกซื้อสินค้า
  สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาความเสียหาย
  30s
 • Q10
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในด้านใด
  การเลือกซื้อสินค้า
  การรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง
  การซื้อสินค้าในระบบขายตรง
  การซื้อสินค้ามีคุณภาพราคายุติธรรม
  30s
 • Q11
  ข้อใดคือหน้าที่ของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
  ทำฉลากบรรยายสรรพคุณสินค้า
  ให้การรับรองฉลากเขียว
  โฆษณาสินค้าผ่านสื่อต่างๆ
  ทำสัญญาซื้อขายบ้านและที่ดิน
  30s
 • Q12
  ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการควรพิจารณาหลักการใดเป็นอันดับแรก
  ควรจะซื้อที่ไหน
  ควรจะซื้ออย่างไร
  ควรจะซื้ออะไร
  ควรจะซื้อเมื่อใด
  30s
 • Q13
  ข้อดีของเศรษฐกิจแบบทุนนิยมคืออะไร
  สินค้ามีราคาที่ยุติธรรม
  ได้บริโภคสินค้ามีคุณภาพ
  มีการผลิตสินค้าตามที่รัฐกำหนด
  การเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค
  30s
 • Q14
  ข้อใดเป็นลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
  มีการแข่งขันเสรีและมีการโฆษณาเพื่อขายสินค้า
  รัฐบาลเป็นผู้ตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
  ผู้ผลิตมีอิสระในการเลือกอย่างเต็มที่
  เอกชนมีสิทธิเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
  30s

Teachers give this quiz to your class