placeholder image to represent content

ผู้บริโภค ม.2

Quiz by Amnat Khawwised

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  1. แต้มซื้อนมกล่องมาดื่ม โดยดูฉลากว่า เป็นนมชนิดพร่อง มันเนย และมีรสจืดตามที่ต้องการ ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับสิทธิผู้บริโภคในข้อใด
  สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้า
  สิทธิในการเลือกซื้อสินค้า
  สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาความเสียหาย
  สิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสาร สรรพคุณของสินค้าอย่างถูกต้อง
  45s
 • Q2
  2. สินค้าทุกประเภทจะต้องบอกวัน เดือน ปี ที่ผลิต และหมดอายุ สอดคล้องกับสิทธิในข้อใด
  สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้า
  สิทธิในการพิจารณาความถูกต้องของสินค้า
  สิทธิที่จะได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ
  สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสาร
  45s
 • Q3
  3. ข้อใดจัดเป็นเป้าหมายสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภค
  ความปลอดภัย ความเป็นธรรม บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพในราคาเหมาะสม
  ความเป็นธรรม ความปลอดภัย ความคุ้มค่า
  บริโภคสินค้าราคาถูก สินค้ามีคุณภาพ สะดวกรวดเร็ว
  ความสะดวก ความปลอดภัย คุณภาพสินค้าดี
  45s
 • Q4
  4. การควบคุมดูแลการโฆษณาสินค้าและบริการมีความสำคัญอย่างไร
  ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าราคาถูก เพราะลดต้นทุนในการโฆษณา
  ผู้บริโภคและผู้ผลิตสามารถสื่อสารทำความเข้าใจกันได้
  ผู้บริโภคได้รู้คุณภาพของสินค้าและบริการที่ถูกต้องป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่ผู้บริโภค
  ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ในเวลารวดเร็ว
  45s
 • Q5
  5. ข้อใดปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก
  สินค้าที่ควบคุมด้วยฉลากต้องผลิตในประเทศ
  สินค้าที่ต้องปิดด้วยฉลากเป็นสินค้าบรรจุขวด
  ใช้ข้อความแสดงประเภทของสินค้า ถ้ามีความจำเป็นต้องแจ้งให้ประชาชนทราบ
  ใช้ข้อความภาษาไทยปิดไว้ที่ภาชนะบรรจุสินค้า ข้อความตรงกับข้อเท็จจริง
  45s
 • Q6
  6. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา มีเป้าหมายสำคัญอย่างไร
  คุ้มครองทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม
  ต้องการให้ผู้บริโภคทำสัญญากับผู้ผลิต
  คุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจากการทำสัญญาที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
  ต้องการให้ผู้ซื้อและผู้ขายทำสัญญากันให้ถูกต้อง
  45s
 • Q7
  7. วัตถุประสงค์สำคัญของพระราชบัญญัติราคาสินค้าและบริการ คือข้อใด
  ผู้ผลิตกำหนดราคาสินค้าให้ถูกมากที่สุด
  ราคาสินค้ากับคุณภาพสินค้าเหมาะสมกัน
  คณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการมีเกณฑ์กำหนดราคาสินค้าชัดเจน
  ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและบริการ
  45s
 • Q8
  8. พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า มีความสำคัญอย่างไร
  ให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ทำการค้าและผู้บริโภค
  ปกป้องผู้บริโภคถูกเอาเปรียบจากผู้ผลิต
  มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีส่งผลดีต่อผู้บริโภค
  ผู้ผลิตสามารถพัฒนาคุณภาพของสินค้าตามมาตรฐาน
  45s
 • Q9
  9. การปฏิบัติในข้อใดที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติยา
  บอกสรรพคุณของยาตามคำสั่งแพทย์ผู้รักษาโรค
  โฆษณาขายยาโดยมีของแถม เพื่อดึงดูดใจผู้บริโภค
  มีฉลากยาติดที่ขวดยาหรือในกล่องยา
  แสดงสรรพคุณยาแต่ละชนิด
  45s
 • Q10
  10. พระราชบัญญัติอาหารในข้อใด มีความสำคัญต่อผู้บริโภคมากที่สุด
  ให้ความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า
  ดูแลคุณภาพของอาหารให้ตรงกับฉลากที่ปิดไว้
  ควบคุมราคาอาหารให้ถูกมากที่สุด
  ควบคุมคุณภาพของอาหารให้มีความปลอดภัยกับผู้บริโภค
  45s
 • Q11
  11. ถ้านักเรียนไปซื้อผลไม้แล้วปรากฏว่า แม่ค้าโกงตาชั่ง นักเรียนควรไปร้องทุกข์กับหน่วยงานใด
  สำนักงานมาตรฐานอาหาร
  สำนักงานกรมการค้าภายใน
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  45s
 • Q12
  12. สินค้าที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว แสดงว่า สินค้านั้นมีลักษณะสำคัญอย่างไร
  สถาบันต่าง ๆ ยอมรับว่า เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน
  สินค้านั้นมีผู้นิยมจำนวนมาก
  วิธีการผลิตมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
  มีคุณภาพของสินค้าอยู่ในระดับดี
  45s
 • Q13
  13. ผู้บริโภคมีบทบาทสำคัญในการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคหลายประการ ยกเว้นข้อใด
  แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพของสินค้า
  รู้จักเลือกบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ
  ศึกษาความรู้เกี่ยวกับสิทธิของตนเองในการบริโภคสินค้าและบริการ
  กำหนดราคาสินค้าและเงื่อนไขในการผลิตสินค้าและบริการ
  45s
 • Q14
  14. หน่วยงานภาครัฐมีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไร
  กำหนดและควบคุมมาตรฐานสินค้า
  กำหนดราคาสินค้าด้านอุตสาหกรรมในราคาต่ำ
  ส่งเสริมให้ผู้ผลิตกู้ยืมเงินอัตราดอกเบี้ยต่ำ
  ลงทุนด้านการบริการทุกประเภทเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภค
  45s
 • Q15
  15. ผู้บริโภคควรมีพฤติกรรมอย่างไร
  กำหนดเงื่อนไขในการซื้อสินค้า
  ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการผลิต
  ปรับเปลี่ยนค่านิยมที่บริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย
  เสนอรัฐบาลกำหนดกรอบความรับผิดชอบของผู้บริโภค
  45s

Teachers give this quiz to your class