placeholder image to represent content

ข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ม.2

Quiz by ฐิติมา เหลี่ยมดี

Year 2
Science
English National Curriculum

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  สาเหตุที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง คือ   

  มนุษย์   

  สัตว์และพืช  

  สิ่งแวดล้อม

  ธรรมชาติ 

  45s
 • Q2

  ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกโดยธรรมชาติ   

  การสร้างเขื่อน   

  การระเบิดภูเขา 

  การทำเหมืองแร่

  แผ่นดินไหว   

  45s
 • Q3

  การที่ห้ามมิให้ผู้ที่ไปเที่ยวป่าก่อกองไฟบนลานหิน การกระทำดังกล่าวมีผลเสียในเรื่องใด   

  ต้นไม้ตาย    

  สัตว์ป่าตกใจหนีไปอยู่ที่อื่น    

  หินเกิดการขยายตัวเคลื่อนที่ชนกัน    

  หินเกิดการแตกร้าวอาจทรุดตัว

  45s
 • Q4

  สาเหตุที่ทำให้สิ่งก่อสร้างในเมืองอุตสาหกรรมเกิดการสึกกร่อนมากกว่าเมืองเกษตรรรม คือ   

  กระแสน้ำ   

  ฝนกรด   

  แผ่นดินทรุดตัว

  กระแสลม 

  45s
 • Q5

  ข้อใดหมายถึงวัฎจักรของหิน

  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการได้รับความร้อนและความกดดันภายในโลกเท่านั้น

  การเปลี่ยนแปลงของหินบริเวณผิวโลกเท่านั้น

  การเปลี่ยนแปลงของหินบริเวณใต้เปลือกโลก

  การเปลี่ยนแปลงจากใต้ผิวโลก ขึ้นสู่ผิวโลกและถูกฝังทับถมอีกครั้ง

  45s
 • Q6

  ข้อใดเป็นประเภทของหินที่นักธรณีวิทยาจำแนกไว้

  หินอัคนี หินตะกอน หินแปร    

  หินทราย หินชนวน หินดินดาน

  หินแกรนิต หินอ่อน หินทราย

  หินชั้น หินแปร หินอัคนี 

  45s
 • Q7

  นักเรียนคิดว่าใครเป็นผู้อนุรักษ์และพัฒนาดิน เพื่อลดความเร็วของน้ำไหลบ่าได้เหมาะสมที่สุด

  ตุ๊กกี้ ปลูกพืชหมุนเวียนตามแนวยาวความลาดชันของพื้นที่

  เท่ง ปลูกไม้ยืนต้นเรียงเป็นแนวยาวตามความลาดชันของพื้นที่

  ส้ม ปลูกหญ้าแฝกตามแนวขวางกับความลาดชันของพื้นที่สลับกับปลูกพืชไร่

  หม่ำ ปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับปลูกพืชสวนครัว

  45s
 • Q8

  บุคคลใดปลูกพืชโดยคำนึงถึงสมบัติของดินได้เหมาะสมที่สุด

  เขียว ช่วยลดอุณหภูมิของดินโดยรดน้ำต้นไม้ตอนเที่ยงทุกวัน

  ฟ้า เลือกต้นไม้ปลูกในดินที่มีสภาพดินเป็นกลาง

  ขาว นำดินชั้นล่างมาปลูกต้นไม้  เพราะมีปริมาณแร่ธาตุในดินมาก

  ชมพู เลือกดินเนื้อหยาบมาปลูกข้าว

  45s
 • Q9

  จากแผนที่เส้นทางน้ำ ถ้านักเรียนจะซื้อที่ดินไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคต ควรจะเลือกซื้อบริเวณใด

  Question Image

  B, D, F

  B, C, F

  A, B, C

  A, C, D

  45s
 • Q10

  ข้อความใดถูกต้องเกี่ยวกับการเกิดหินย้อย หินงอกในถ้ำหินปูน

  น้ำฝนละลายหินปูน แล้วซึมผ่านเพดานถ้ำ เมื่อน้ำระเหยไปจะทำให้แร่แคลไซต์ตกผลึก

  น้ำฝนชะล้างหินแกรนิตตามถ้ำ แล้วเกิดการตกผลึกเป็นยอดลงมาจากเพดานถ้ำ

  สารละลายกรดอ่อนซึ่งมีหินปูนละลายอยู่ขึ้นมาจากใต้พื้นโลกแล้วเกิดการตกตะกอน

  ฝนละลายเกลือแร่ที่มีอยู่ตามเพดานถ้ำแล้วเกิดการตกตะกอนพอกตัวขึ้น

  45s
 • Q11

  ดินชั้น B และ C มีสีแตกต่างกันเพราะสิ่งใด

  Question Image

  ความพรุนของดิน

  ปริมาณน้ำในดิน

  ขนาดของเม็ดดิน

  องค์ประกอบของดิน

  45s
 • Q12

  ข้อใดกล่าวถึงชั้น  B  ได้ถูกต้อง

  Question Image

  เป็นชั้นที่สารอินทรีย์สลายตัวแล้วผสมคลุกเคล้ากับแร่ธาตุที่อยู่ในดิน

  เป็นชั้นที่มีการสะสมตะกอนและแร่

  เป็นชั้นที่หินเกิดการผุพังซึ่งเกิดจากการแตกหักของหินดาน

  เป็นชั้นที่มีฮิวมัสอยู่มาก

  45s
 • Q13

  หินกลุ่มใดเป็นหินตะกอนทั้งหมด

  หินปูน หินกรวดเหลี่ยม หินแกบโบร

  หินดินดาน หินชนวน หินไรโอไลต์

  หินกรวดมน หินทราย หินดาน

  หินดินดาน หินบะซอลต์ หินคาร์บอน

  45s
 • Q14

  น้ำในข้อใด ถ้าใช้มากแล้วจะมีผลต่อการทรุดตัวหรือยุบตัวของแผ่นดิน

  น้ำในอ่างเก็บน้ำ

   น้ำในดิน

   น้ำบาดาล

  น้ำผิวดิน

  45s
 • Q15

  น้ำที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้มีการระเหยอยู่ตลอดเวลา เหตุใดน้ำจึงไม่หมดไปจากโลกนี้

  สัตว์มีการแลกเปลี่ยนน้ำ

  มนุษย์ช่วยกันประหยัดน้ำ

  มีวัฏจักรของน้ำ

  พืชมีการคายน้ำ

  45s

Teachers give this quiz to your class