placeholder image to represent content

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

Quiz by Thansiri Thanoosilp

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  เพราะเหตุใด จึงกำหนดให้พระสงฆ์จะต้องทำพิธีปวารณาในวันออกพรรษา

  เพื่อว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกัน

  เพื่อเลือกภิกษุครองผ้ากฐิน

  เพื่อให้จดจำวินัยสงฆ์ได้แม่นยำ

  เพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจให้บริสุทธิ์

  45s
 • Q2

  ธัมมจักกัปปวัตนสูตรเป็นหลักธรรมที่แสดงในวันใด

  วันออกพรรษา

  วันอาสาฬหบูชา

  วันเข้าพรรษา

  วันวิสาขบูชา 

  45s
 • Q3

  กิจกรรมใดที่ชาวพุทธนิยมปฏิบัติในวันอัฏฐมีบูชา

  เป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร

  ถวายไตรจีวรให้พระบวชใหม่

  ฟังสวดพระอภิธรรม

  เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

  45s
 • Q4

  เมื่อถึงวันมาฆบูชา ควรฟังธรรมใดจึงจะได้ชื่อว่าปฏิบัติตนได้สอดคล้องกับวันสำคัญดังกล่าว

  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

  อริยสัจ 

  อนัตตลักขณสูตร 

  โอวาทปาติโมกข์ 

  45s
 • Q5

  วันใดที่ไม่มีการเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

  Question Image

  วันอาสาฬหบูชา

  วันมาฆบูชา

  วันออกพรรษา

  วันวิสาขบูชา

  30s
 • Q6

  ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในวันอาสาฬหบูชาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เรียกว่า

  อริยสัจ 4 

  โอวาทปาติโมกข์

  มัชฌิมาปฏิปทา

  ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

  45s
 • Q7

  เหตุการณ์ใดไม่ได้จัดอยู่ในเหตุอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน4ประการในวันมาฆบูชา

  พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมที่เรียกว่า โอวาทปาติโมกข์ แก่พระสงฆ์ทั้งหมด

  พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์

  ตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

  มีพระสงฆ์จำนวน1250รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย

  45s
 • Q8

  การที่พระสงฆ์ได้รับอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าเรียกว่า

  Question Image

  อุปสมบทชา

  ครุธัมมปฏิคคหณูปสัมปทา

  ติสรณคมนูปสัมปทา

  เอหิภิกขุอุปสัมปทา

  45s
 • Q9

  วันวิสาขบูชาตรงกับ

  วันขึ้น15ค่ำเดือน6

  วันขึ้น15ค่ำเดือน8

  วันขึ้น15ค่ำเดือน3

  แรม1ค่ำเดือน8

  30s
 • Q10

  เพราะเหตุใดทำให้จึงต้องมีการเข้าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์

  เพราะเป็นฤดูฝนชาวบ้านมักตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่นๆเสียหาย

  เพราะเป็นการจำศีลภาวนาของพระภิกษุสงฆ์

  เพราะเป็นช่วงฤดูฝน จึงไม่เหมาะแก่การเผยแผ่พระธรรมคำสอน

  เพราะในบางฤดูมีโรคระบาด จึงเกรงว่าพระภิกษุสงฆ์จะอาพาธ

  45s
 • Q11

  ใครได้ฟังปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5จนได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา

  Question Image

  พระอัญญาโกณฑัญญะ

   พระราชญาณกวี

  พระราชวิสุทธิมุนี

  พระราชธรรมนิเทศ 

  45s
 • Q12

  มาฆะ ย่อมาจากคำว่าอะไร

  เอหิภิกขุอุปสัมปทา

  อนัตตลักขณสูตร

  โอวาทปาติ

  มาฆบุรณมี

  30s
 • Q13

  ในตลอด3เดือนของการเข้าพรรษา จะแบ่งเป็น

  ปัจฉิมพรรษา กับ เทศน์มหาชาติ

  ปวารณา กับ เทศน์มหาชาติ

  ปวารณา กับ ปุริมพรรษา

  ปุริมพรรษา กับ ปัจฉิมพรรษา

  45s
 • Q14

  วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีชื่อเรียกว่าวันอะไร

  Question Image

  วันอัฏฐมีบูชา 

  วันเข้าพรรษา

  วันอาสาฬหบูชา

  วันออกพรรษา

  30s
 • Q15

  วันมาฆบูชา เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไร

  Question Image

  อนัตตลักขณสูตร  

  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

  มหาปวารณา

   จาตุรงคสันนิบาต

  45s

Teachers give this quiz to your class