placeholder image to represent content

แบบทดสอบก่อนเรียน พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

Quiz by Napaporn BORKAEw

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet
10 questions
Show answers
 • Q1
  ข้อใดหมายถึงการขนส่ง
  การขนส่งประจำทาง
  การขนส่งเพื่อสินจ้างโดยไม่จำกัดเส้นทาง
  การขนคน สัตว์หรือสิ่งของโดยทางบกด้วยรถ
  การขนส่งเพื่อสินจ้างตามเส้นทางที่คณะกรรมการกำหนด
  30s
 • Q2
  การขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทางหรือการขนส่งส่วนบุคคลซึ่งกระทำระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนาม เป็นการขนส่งแบบใด
  การขนส่งทางบก
  การขนส่งระหว่างจังหวัด
  การขนส่งส่วนบุคคล
  การขนส่งระหว่างประเทศ
  30s
 • Q3
  การขนส่งเพื่อการค้าหรือธุรกิจของตนเองด้วยรถที่มีน้ำหนักเกินกว่าหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม เรียกว่าการขนส่งอะไร
  การขนส่งระหว่างจังหวัด
  การขนส่งทางบก
  การขนส่งส่วนบุคคล
  การขนส่งระหว่างประเทศ
  30s
 • Q4
  ยานพาหนะทุกชนิดที่ใช้ในการขนส่งทางบกซึ่งเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือ พลังงานอื่น และหมายความรวมตลอดถึงรถพ่วงของรุ่นนั้นด้วย ทั้งนี้เว้นแต่รถไฟ หมายถึงข้อใด
  การขนส่งระหว่างจังหวัด
  ระบบการจัดการขนส่ง
  การขนส่งส่วนบุคคล
  รถ
  30s
 • Q5
  ข้อใดไม่ใช่ การพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 9 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อใด
  ลาออก
  สมัครใจออก
  รัฐมนตรีให้ออก
  ตาย
  30s
 • Q6
  รัฐมนตรีที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้คือใคร
  ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
  ง. ข้อ ก และ ข้อ ข ถูก
  30s
 • Q7
  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล มีอัตราค่าธรรมเนียมเท่าใด
  1,000 บาท
  500 บาท
  2,500 บาท
  1,500 บาท
  30s
 • Q8
  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางต่อเส้นทางหนึ่ง มีอัตราค่าธรรมเนียมเท่าใด
  20,000 บาท
  25,000 บาท
  15,000 บาท
  10,000 บาท
  30s
 • Q9
  รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด คือ รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินกี่คน
  ไม่เกินแปดคน
  ไม่เกินเก้าคน
  ตัวเลือก 1
  ไม่เกินเจ็ดคน
  ไม่เกินหกคน
  30s
 • Q10
  รถยนต์บริการ หมายถึงข้อใด
  ข. รถยนต์บริการทัศนาจร
  ค. รถยนต์บริการให้เช่า
  ง. ถูกทุกข้อ
  ก. รถยนต์บริการธุรกิจ
  30s

Teachers give this quiz to your class