placeholder image to represent content

ศักราชไทยนั้น...ฉันรู้จัก

Quiz by Nitayakulset Teerapat

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1

  ข้อใดคือความหมายของคำว่า "ศักราช"

  Question Image

  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต

  ปีนักษัตรทั้ง 12 ปี

  การนับช่วงอายุหรือเวลาของปี ที่ตั้งขึ้นตามเหตุการณ์

  เวลาในระยะ 100 ปี

  30s
 • Q2

  การนับและการเทียบศักราช มีประโยชน์อย่างไร

  Question Image

  เพื่อให้สามารถกำหนดอายุและสมัยของเหตุการณ์นั้นๆได้

  ถูกทุกข้อ

  เพื่อให้ประวัติศาสตร์เกิดความเข้าใจง่ายและตรงกัน

  เพื่อให้คนรุ่นหลัง สามารถรับรู้ได้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อใด

  30s
 • Q3

  ข้อใดเกี่ยวข้องกับ "รัตนโกสินทร์ศก"

  Question Image

  เป็นศักราชที่รัชกาลที่ 5 ทรงตั้งขึ้น 

  เป็นศักราชที่กษัตริย์พม่าตั้งขึ้น

  เป็นศักราชที่นิยมใช้กันเป็นศักราชสากล

  เป็นศักราชที่กษัตริย์อินเดียตั้งขึ้น

  30s
 • Q4

  หากต้องการเทียบศักราชจาก พ.ศ. เป็น ร.ศ. จะต้องใช้วิธีใด

  Question Image

  พ.ศ. - 621 = ร.ศ.

  พ.ศ. + 2324 = ร.ศ.

  พ.ศ. + 1181 = ร.ศ.

  พ.ศ. - 2324 = ร.ศ.

  30s
 • Q5

  จงจับคู่ศักราช และตัวเลขที่ใช้คำนวน ให้เป็นพุทธศักราช ให้ถูกต้อง

  Question Image
  Users link answers
  Linking
  45s

Teachers give this quiz to your class