placeholder image to represent content

ภาษีพาสนุก

Quiz by WARAPORN HARAPHUN

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  ราคา C.I.F ของสินค้า+อากรขาเข้าและค่าธรรมเนียมอื่น เป็นฐานภาษีการนำเข้าประเภทใด
  การนำเข้าสินค้าที่จำแนกไว้ในภาคยกเว้นอากรขาเข้า
  การนำเข้าสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
  การนำเข้าสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต
  การนำเข้าสินค้าทั่วไป
  30s
 • Q2
  ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ราคา C.I.F ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ราคาประเมินของสินค้า
  ราคาที่ได้รับการยกเว้น
  ราคาตลาดของสินค้าที่ต้องเสียอากร
  ราคาสินค้า
  30s
 • Q3
  ราคาสินค้าที่นำเข้า พิจารณาได้จากข้อใด
  Commercial invoice
  Commercial catalogs
  Commercial correspondence
  Commercial court
  30s
 • Q4
  การใช้บริการจากต่างประเทศและไทย โดยผู้จ่ายเงินต้องยื่นแบบนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายตาม ภ.ง.ด ใดและภายในกี่วัน
  ภ.ง.ด 53 ภายใน 15 วัน
  ภ.ง.ด 53 ภายใน 7 วัน
  ภ.ง.ด 54 ภายใน 15 วัน
  ภ.ง.ด 54 ภายใน 7 วัน
  30s
 • Q5
  การแปลงค่าเงินตามอัตราแลกเปลี่ยน หากต้องการเปลี่ยนวิธีต้องได้รับการอนุมัติจากใคร
  อธิบดีกรมสรรพากร
  อธิบดีกรมสรรพสามิต
  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  อธิบดีกรมศุลกากร
  30s
 • Q6
  การส่งออกในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มต้องใช้ราคา ใดในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
  Ex-work
  F.O.B.
  C.I.F.
  ถูกทุกข้อ
  30s
 • Q7
  ข้อใดไม่ใช่มูลค่าของสินค้าหรือบริการส่งออกที่ไม่ต้องรวมมูลค่าของฐานภาษี
  ค่าขนส่งและค่าประกันภัย
  ผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออก
  สินค้าที่แถมพร้อมกับการขาย
  ส่วนลดหรือค่าลดหย่อน
  30s
 • Q8
  ในการบันทึกรายการบัญชีและรายงานภาษีขายของราคา F.O.B. และราคา C.I.F. ข้อใดถูกต้อง
  การบันทึกรายการบัญชีไม่สอดคล้องกับการบันทึกรายงานภาษีขายเหมือนกัน
  ราคา C.I.F. มีการบันทึกรายการบัญชีสอดคล้องกับการบันทึกรายงานภาษีขาย
  ราคา F.O.B. มีการบันทึกรายการบัญชีสอดคล้องกับการบันทึกรายงานภาษีขาย
  การบันทึกรายการบัญชีสอดคล้องกับการบันทึกรายงานภาษีขายเหมือนกัน
  30s
 • Q9
  ข้อใดไม่ใช่วิธีการที่ปลอดภัยจากความเสี่ยงในการชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าต่างประเทศ
  ให้ลูกค้าทำเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C)
  ให้ลูกค้าแสดง ชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ อย่างชัดเจน
  ให้ลูกค้าโอนเงินค่าสินค้ามาก่อน
  ให้ลูกค้าชำระค่าสินค้ามาบางส่วน
  30s
 • Q10
  ในการคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ณ วันปิดบัญชีเพื่อคำนวณลูกหนี้การค้า คงเหลือที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศต้องใช้อัตราใด
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอ้างอิงประจำวันที่ธนาคารต่างประเทศประกาศไว้
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่กรมศุลกากรใช้ในการคำนวณมูลค่าสินค้าในใบขนขาออก
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอ้างอิงประจำวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารพาณิชย์ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
  30s

Teachers give this quiz to your class