placeholder image to represent content

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องพีระมิด

Quiz by wipawee kp

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 6นิ้ว  ยาว 8นิ้ว  และสูง 10 นิ้วพีระมิดนี้มีปริมาตรเท่าใด

  120ลูกบาศก์นิ้ว

  160 ลูกบาศก์นิ้ว

  240 ลูกบาศก์นิ้ว

  480 ลูกบาศก์นิ้ว

  120s
 • Q2

  พีระมิดตรงฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่ 36 ตารางเซนติเมตร  สูงเอียง 5 เซนติเมตรพีระมิดนี้จะมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

  Question Image

  72ลูกบาศก์เซนติเมตร  

  60 ลูกบาศก์เซนติเมตร

  48  ลูกบาศก์เซนติเมตร

  144 ลูกบาศก์เซนติเมตร

  120s
 • Q3

  พีระมิดฐานห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าซึ่งมีฐานยาวด้านละ 8 นิ้ว และมีพื้นที่ผิวข้าง 200 ตารางนิ้ว  อยากทราบว่าพีระมิดนี้จะมีส่วนสูงเอียงยาวเท่าไร

  12  นิ้ว

  10  นิ้ว

  6  นิ้ว

  8  นิ้ว

  120s
 • Q4

  นักเรียนทำหมวกกรวยกระดาษวันคริสต์มาสโดยวัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ 7 นิ้ว และสูงเอียง 10 นิ้ว  จะต้องใช้กระดาษอย่างน้อยเท่าใด

  110  ตารางนิ้ว    

  35  ตารางนิ้ว

  70  ตารางนิ้ว

  220  ตารางนิ้ว

  120s
 • Q5

  จากรูปจงหาปริมาตรของกรวย

  Question Image

  132  ลูกบาศก์เซนติเมตร

  72  ลูกบาศก์เซนติเมตร

  21  ลูกบาศก์เซนติเมตร

  42  ลูกบาศก์เซนติเมตร

  120s
 • Q6
  120s
 • Q7
  120s
 • Q8

  ลูกวอลเลย์เมื่อสูบลมเต็มวัดความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางได้ 14เซนติเมตร ถ้าลูกวอลเลย์นี้ทำด้วยแผ่นหนังหนา 0.1  เซนติเมตร ปริมาตรของอากาศภายในลูกวอลเลย์ประมาณเท่าใด

  386\pi  ลูกบาศก์เซนติเมตร

  457.3\pi  ลูกบาศก์เซนติเมตร

  438.01\pi ลูกบาศก์เซนติเมตร

  18.53\pi ลูกบาศก์เซนติเมตร

  120s
 • Q9
  120s
 • Q10

  ถ้าขยายทรงกลมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพิ่มขึ้น 2 เท่า  ปริมาตรของทรงกลมใหม่จะเป็นกี่เท่าของปริมาตรของทรงกลมเดิม

  2  เท่า

  4  เท่า

  8  เท่า

  16  เท่า

  120s

Teachers give this quiz to your class