placeholder image to represent content

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องพีระมิด

Quiz by wipawee kp

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 6นิ้ว  ยาว 8นิ้ว  และสูง 10 นิ้วพีระมิดนี้มีปริมาตรเท่าใด

  120ลูกบาศก์นิ้ว

  160 ลูกบาศก์นิ้ว

  240 ลูกบาศก์นิ้ว

  480 ลูกบาศก์นิ้ว

  120s
 • Q2

  พีระมิดตรงฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่ 36 ตารางเซนติเมตร  สูงเอียง 5 เซนติเมตรพีระมิดนี้จะมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

  Question Image

  72ลูกบาศก์เซนติเมตร  

  60 ลูกบาศก์เซนติเมตร

  48  ลูกบาศก์เซนติเมตร

  144 ลูกบาศก์เซนติเมตร

  120s
 • Q3

  พีระมิดฐานห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าซึ่งมีฐานยาวด้านละ 8 นิ้ว และมีพื้นที่ผิวข้าง 200 ตารางนิ้ว  อยากทราบว่าพีระมิดนี้จะมีส่วนสูงเอียงยาวเท่าไร

  12  นิ้ว

  10  นิ้ว

  6  นิ้ว

  8  นิ้ว

  120s
 • Q4

  นักเรียนทำหมวกกรวยกระดาษวันคริสต์มาสโดยวัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ 7 นิ้ว และสูงเอียง 10 นิ้ว  จะต้องใช้กระดาษอย่างน้อยเท่าใด

  110  ตารางนิ้ว    

  35  ตารางนิ้ว

  70  ตารางนิ้ว

  220  ตารางนิ้ว

  120s
 • Q5

  จากรูปจงหาปริมาตรของกรวย

  Question Image

  132  ลูกบาศก์เซนติเมตร

  72  ลูกบาศก์เซนติเมตร

  21  ลูกบาศก์เซนติเมตร

  42  ลูกบาศก์เซนติเมตร

  120s
 • Q6
  120s
 • Q7
  120s
 • Q8

  ลูกวอลเลย์เมื่อสูบลมเต็มวัดความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางได้ 14เซนติเมตร ถ้าลูกวอลเลย์นี้ทำด้วยแผ่นหนังหนา 0.1  เซนติเมตร ปริมาตรของอากาศภายในลูกวอลเลย์ประมาณเท่าใด

  386\pi  ลูกบาศก์เซนติเมตร

  457.3\pi  ลูกบาศก์เซนติเมตร

  438.01\pi ลูกบาศก์เซนติเมตร

  18.53\pi ลูกบาศก์เซนติเมตร

  120s
 • Q9
  120s
 • Q10

  ถ้าขยายทรงกลมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพิ่มขึ้น 2 เท่า  ปริมาตรของทรงกลมใหม่จะเป็นกี่เท่าของปริมาตรของทรงกลมเดิม

  2  เท่า

  4  เท่า

  8  เท่า

  16  เท่า

  120s

Teachers give this quiz to your class