placeholder image to represent content

语法 【บทที่3 การบอกราคา 】ภาษาจีนในงานอาชีพ

Quiz by เจนจิรา เวชปาน

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  ลูกค้าซื้ออะไร
  咖啡 kāfēi
  牛奶 niúnǎi
  雪碧 xuěbì
  粥 zhōu
  30s
 • Q2
  ลูกค้าซื้อกาแฟกี่กระป๋อง ทั้งหมดราคาเท่าไร
  一听芬达十八铢 yī tīng fēn dá shíbā zhū
  两听咖啡四十八铢 liǎng tīng kāfēi sìshíbā zhū
  两听果子四十铢 liǎng tīng guǒzi sìshí zhū
  三听牛奶六十八铢 sān tīng niúnǎi liùshíbā zhū
  30s
 • Q3
  ลูกค้าซื้ออะไร และซื้อกี่ขวด
  ซื้อกาแฟซื้อทั้งหมด ห้าขวด
  ซื้อน้ำผลไม้ซื้อทั้งหมด สองขวด
  ซื้อน้ำเปล่าซื้อทั้งหมด สาม ขวด
  ซื้อโค้ก ซื้อทั้งหมด หนึ่งขวด
  30s
 • Q4
  น้ำโค้ก ราคาเท่าไร
  十五铢 shíwǔ zhū
  五十八铢 wǔshíbā zhū
  二十五铢 èrshíwǔ zhū
  十八铢 shíbā zhū
  30s
 • Q5
  เค้กมีกี่ชิ้น
  สี่ชิ้น
  หนึ่งชิ้น
  สองชิ้น
  สามชิ้น
  30s
 • Q6
  เค้กราคาเท่าไร
  三十五铢 sānshíwǔ zhū
  五十三 铢 wǔshísān zhū
  四十三铢 sìshísān zhū
  十五铢 shíwǔ zhū
  30s
 • Q7
  ไสกรอก ราคาเท่าไร
  四十五铢 sìshíwǔ zhū
  四十九铢 sìshíjiǔ zhū
  四十六铢 sìshíwǔ zhū
  四十一铢 sìshíyī zhū
  30s
 • Q8
  方便面多少钱
  六铢 Liù zhū
  五铢 wǔ zhū
  九铢 Jiǔ zhū
  八铢 bā zhū
  30s
 • Q9
  雪碧多少钱 xuěbì duōshǎo qián
  一百零九铢 yībǎi líng jiǔ zhū
  一百九 yībǎi jiǔ
  九十铢 jiǔshí zhū
  一百铢 jiǔshí zhū
  30s
 • Q10
  牛奶多少钱 niúnǎi duōshǎo qián
  九铢。 jiǔ zhū.
  十铢。shí zhū.
  八铢。 bā zhū.
  七铢 qī zhū.
  30s

Teachers give this quiz to your class