placeholder image to represent content

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

Quiz by wipawee kp

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  ปากกาครึ่งโหลราคา72บาท อัตราส่วนของจำนวนปากกาเป็นด้ามต่อจำนวนเงินเป็นบาทคือข้อใด

  12\ :\ 72

  6\ :\ 72

  1\ :\ 72

  72\ :\ \frac{1}{2}

  60s
 • Q2

  อัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน7: 5 คือข้อใด

  16 : 4

  14 : 9

  5 : 7

  3.5 : 2.5 

  60s
 • Q3

  รูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีอัตราส่วนของความยาวของด้านทั้งสามเป็น 3 : 6 : 7

  ถ้าด้านที่ยาวที่สุดยาว 14 เซนติเมตร จงหาความยาวของด้านทั้งสาม

  3: 12: 7

  6: 12: 14

  3: 6: 14 

  9: 6: 14 

  60s
 • Q4
  60s
 • Q5

  ถ้าหนังสือ5เล่มราคา 445บาท   แล้วหนังสือ 7 เล่มราคากี่บาท

  หนังสือ 7 เล่มราคา 609บาท

  หนังสือ 7 เล่มราคา 630บาท

  หนังสือ 7 เล่มราคา 534บาท

  หนังสือ 7 เล่มราคา 623บาท

  60s
 • Q6

  บอสขับรถจากบ้านไปยังวัดด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช้เวลาในการเดินทาง 4 ชั่วโมง  ถ้าขากลับบอสขับรถกลับด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  จะใช้เวลาในการเดินทางกี่ชั่วโมง

  ใช้เวลาในการเดินทาง4ชั่วโมง

  ใช้เวลาในการเดินทาง5ชั่วโมง

  ใช้เวลาในการเดินทาง6ชั่วโมง

  ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง

  60s
 • Q7

  25% ของ 120 เท่ากับเท่าไร

  30

  25

  31.25

  45

  60s
 • Q8

  7 เป็นร้อยละเท่าใดของ 35

  ร้อยละ 5

  ร้อยละ 14

  ร้อยละ 20

  ร้อยละ 0.2

  60s
 • Q9

  โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน3,200 คน  เป็นนักเรียนหญิง 45% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน  ข้อใดกล่าวถูกต้อง

  มีนักเรียนหญิง1,400คน

  มีนักเรียนชาย1,760คน

  มีนักเรียนหญิง1,600คน

  มีนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิง360คน

  60s
 • Q10

  แก้วซื้อโทรทัศน์เครื่องหนึ่งราคา1,200 บาท  แล้วนำมาขายต่อราคา 1,500 บาทแก้วขายโทรทัศน์ได้กำไรร้อยละเท่าไร

  ได้กำไรร้อยละ22.5

  ได้กำไรร้อยละ25

  ได้กำไรร้อยละ30

  ได้กำไรร้อยละ20

  60s

Teachers give this quiz to your class