placeholder image to represent content

Вступ до спеціальності Тема3_2022

Quiz by Iryna Piatnychuk

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Контроль, який призначений для самооцінки здобувачами вищої освіти якості засвоєння навчального матеріалу з конкретної навчальної дисципліни (розділу, теми)

  самоконтроль

  вхідний контроль

  поточний контроль

  підсумковий контроль

  120s
 • Q2

  Контроль з певної навчальної дисципліни є обов’язковою формою контролю навчальних досягнень здобувача вищої освіти

  поточний контроль

   підсумковий контроль

  семестровий підсумковий контроль

  вхідний контроль

  120s
 • Q3

   Контроль, який забезпечує оцінку результатів навчання здобувачів вищої освіти певного освітнього рівня на проміжному або заключному етапах їх навчання

  вхідний контроль

  семестровий підсумковий контроль

  підсумковий контроль

  поточний контроль

  120s
 • Q4

  Контроль, який проводиться науково-педагогічними працівниками на всіх видах аудиторних занять

  семестровий підсумковий контроль

  вхідний контроль

  підсумковий контроль

  поточний контроль

  120s
 • Q5

  Контроль, який проводиться перед вивченням нового курсу з метою визначення рівня підготовки здобувачів вищої освіти з дисциплін, які забезпечують цей курс

  семестровий підсумковий контроль

  поточний контроль

  підсумковий контроль

  вхідний контроль

  120s
 • Q6

  Складова частина навчального часу здобувача освіти тривалістю не більше: для освітнього рівня бакалавра – 22 академічних години, магістра – 18 академічних годин

  академічна година

  навчальний день

  навчальний семестр

  навчальний тиждень

  120s
 • Q7

  Складова частина навчального часу здобувача освіти, яка не може тривати більше 9 академічних годин:

  навчальний день

   навчальний тиждень

  навчальний семестр

  академічна година

  120s
 • Q8

  Мінімальна облікова одиниця навчального часу

  навчальний семестр

  навчальний тиждень

  академічна година

   навчальний день

  120s
 • Q9

  Один з основних організаційних документів, що регламентує освітній процес за денною, заочною формами навчання всіх освітніх рівні, регулює навчальні заняття (лекції, лабораторні, практичні, семінарські заняття; консультації) по дням тижня, курсам, групам та місцям проведення

  розклад навчальних занять

  академічна година

  навчальний тиждень

  навчальний день

  120s
 • Q10

  Вид навчального заняття, на якому здобувач вищої освіти отримує від викладача відповіді на конкретні запитання або пояснення окремих теоретичних положень чи їх практичного використання

  індивідуальне заняття

  лабораторне заняття

  семінарське заняття

  консультація

  120s
 • Q11

  Заняття, яке проводиться з окремими здобувачами вищої освіти, які виявили особливі здібності в навчанні, схильність до науково-дослідної роботи і творчої діяльності, з метою підвищення їх рівня підготовки та розкриття індивідуального творчого обдарування

  семінарське заняття

  індивідуальне заняття

  консультація

  лабораторне заняття

  120s
 • Q12

  Вид навчального заняття, на якому викладач організовує дискусію з попередньо визначених проблем

   семінарське заняття

  лабораторне заняття

  практичне заняття

  лекція

  120s
 • Q13

  Вид навчального заняття, на якому здобувач вищої освіти під керівництвом викладача проводить натурні або імітаційні експерименти чи дослідження з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень, набуває практичних навичок роботи з лабораторним обладнанням, оснащенням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, оволодіває методикою експериментальних досліджень в конкретній предметній галузі та обробки отриманих результатів, це

  лекція

  семінарське заняття

  лабораторне заняття

  практичне заняття

  120s
 • Q14

  Вид навчального заняття, на якому здобувачі вищої освіти під керівництвом викладача, шляхом виконання певних відповідно сформульованих завдань, закріплюють теоретичні положення навчальної дисципліни і набувають вмінь та навичок їх практичного застосування, це

  лекція

  семінарське заняття

  практичне заняття

  лабораторне заняття

  120s
 • Q15

  Основний вид навчальних занять, призначених для викладення теоретичного матеріалу, це

  лабораторне заняття

  семінарське заняття

  лекція

  практичне заняття

  120s

Teachers give this quiz to your class