Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  怎么你知道?( Zěnme nǐ zhīdào ?)

  false
  true
  True or False
  20s
 • Q2

  你们怎么认识的?(Nǐmen zěnme rènshi de ?)

  true
  false
  True or False
  20s
 • Q3

  怎么去地铁站?(Zěnme qù dìtiě zhàn?)

  true
  false
  True or False
  20s
 • Q4

  这句怎么话翻译?(Zhè jù zěnme huà fānyì ?)

  false
  true
  True or False
  20s
 • Q5

  这怎么个字写?(Zhè zěnme ge zì xiě?)

  false
  true
  True or False
  20s
 • Q6

  怎么可能?(Zěnme kěnéng?)

  true
  false
  True or False
  20s
 • Q7

  怎么我这么累呢?( Zěnme wǒ zhème lèi ne?)

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q8

  你怎么来呢?(Nǐ zěnme lái ne?)

  true
  false
  True or False
  20s
 • Q9

  这个中文怎么说?(Zhège zhōngwén zěnme shuō?)

  true
  false
  True or False
  20s
 • Q10

  超市怎么去?(Chāoshì zěnme qù?)

  true
  false
  True or False
  20s

Teachers give this quiz to your class