placeholder image to represent content

จำแนกสิ่งมีชีวิต ป.4

Quiz by sunshine sunsun

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
25 questions
Show answers
 • Q1

  การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตแบ่งได้กี่กลุ่ม

  4 กลุ่ม

  3 กลุ่ม

  1 กลุ่ม

  2 กลุ่ม

  30s
 • Q2

  การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต ได้แก่กลุ่มอะไรบ้าง

  กลุ่มสัตว์ กลุ่มพืช กลุ่มไม่ใช่พืชและสัตว์

  กลุ่มสัตว์ กลุ่มไม่ใช่สัตว์

  กลุ่มสัตว์ กลุ่มไม่ใช่สัตว์ กลุ่มไม่ใช่พืชและสัตว์

  กลุ่มสัตว์ กลุ่มพืช กลุ่มเห็ด

  30s
 • Q3

  ภาพต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่มประเภทใด

  Question Image

  กลุ่มพืช

  กลุ่มสัตว์

  กลุ่มเห็ด

  กลุ่มไม่ใช่พืชและสัตว์

  30s
 • Q4

  จากภาพเป็นจัดการกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มใด

  Question Image

  กลุ่มพืช

  กลุ่มสัตว์

  กลุ่มไม่ใช่พืช ไม่ใช่สัตว์

  กลุ่มผลไม้

  30s
 • Q5

  จากภาพเป็นการจัดกลุ่มของสิ่งมีชิวิตกลุ่มใด

  Question Image

  กลุ่มไม่ใช่พืชและสัตว์

  กลุ่มสัตว์

  กลุ่มแมว

  กลุ่มพืช

  30s
 • Q6

  ภาพใดจัดอยู่ในกลุ่มไม่ใช่พืชและสัตว์

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q7

  ภาพใดจัดอยู่ใน

  กลุ่มที่สามารถสร้างอาหารเองได้

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q8

  กลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดใดที่ไม่สามารถเคลื่อนที่เองได้

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q9

  การจำแนกสัตว์แบ่งเป็นกี่กลุ่ม ได้แก่อะไรบ้าง

  2 กลุ่ม สัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

  2 กลุ่ม สัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์ปีก

  2 กลุ่ม สัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

  2 กลุ่ม สัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์น้ำ

  30s
 • Q10

  จากภาพจัดเป็นกลุ่มสัตว์กลุ่มใด

  Question Image

  กลุ่มสัตว์น้ำ

  กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

  กลุ่มสัตว์ปีก

  กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง

  30s
 • Q11

  สัตว์มีกระดูกสันหลังมีกี่ประเภท

  6

  5

  4

  3

  30s
 • Q12

  สัตว์มีกระดูกสันหลัง ประเภทสัตว์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตรงกับข้อใด

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q13

  จากภาพคือสัตว์มีกระดูกสันหลังประเภทใด

  Question Image

  ปลา

  สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

  สัตว์เลื้อยคลาน

  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

  30s
 • Q14

  จากภาพคือสัตว์มีกระดูกสันหลังประเภทใด

  Question Image

  สัตว์ปีก

  สัตว์เลื้อยคลาน

  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

  สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

  30s
 • Q15

  จากภาพคือสัตว์มีกระดูกสันหลังประเภทใด

  Question Image

  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

  สัตว์น้ำ

  สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

  สัตว์เลื้อยคลาน

  30s

Teachers give this quiz to your class