placeholder image to represent content

แบบทดสอบพุทธศาสนา

Quiz by ฐิติมา ถาวร

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1
  1.พระพุทธเจ้าตรัสรู้หลักธรรมใด
  อริยสัจ 4
  กุศลกรรมบถ 10
  ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
  มัชฌิมาปฏิปทา
  30s
 • Q2
  2.พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกแก่บุคคลใด
  ปัญจวัคคีย์
  พระเจ้าสุทโธทนะ
  พระนางสิริมหามายา
  อาฬารดาบส
  30s
 • Q3
  3.พระสิทธัตถะทรงผจญมาร คำว่า มาร ในที่นี้หมายถึงอะไร
  เหล่านางสนมในวัง
  เหล่านางสนมในวัง
  จิตที่คิดถึงกิเลสฝ่ายต่ำ
  พระเทวทัต
  30s
 • Q4
  4.พระพุทธเจ้าทรงประกาศหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเวลาเท่าไร
  15 พรรษา
  45 พรรษา
  80 พรรษา
  35 พรรษา
  30s
 • Q5
  5.ข้อคิดหรือคติเตือนใจที่ได้จากมิตตวินทชาดก ตรงกับสำนวนไทยข้อใด
  คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ
  เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
  มือถือสากปากถือศีล
  รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง
  30s
 • Q6
  6.เพราะเหตุใดมิตตวินทะจึงตบตีแม่ของตนเอง
  เพราะแม่ไม่ยอมจ่ายเงินค่าจ้างจากการไปฟังธรรม
  เพราะแม่ไม่ยอมแบ่งเงินจากมรดกของพ่อ
  เพราะแม่ยื้ดยุดเขาไว้ไม่ให้ไปทำการค้าทางเรือ
  เพราะแม่บังคับให้เขารับประทานอาหารที่เขาไม่ชอบ
  30s
 • Q7
  7.ราโชวาทชาดกเป็นตอนที่พระโพธิสัตว์มาเกิดเป็นอะไร
  พระเจ้าพรหมทัต
  ราชองครักษ์
  ราษฎรในเมืงอพาราณสี
  พระฤาษี
  30s
 • Q8
  8.วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันใดที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า
  วันอัฏฐมีบูชา
  วันอาสาฬหบูชา
  วันวิสาขบูชา
  วันมาฆบูชา
  30s
 • Q9
  9.หัวใจหลักของ โอวาทปาติโมกข์ คือเรื่องใด
  การรู้คุณและตอบแทนบุญคุณของบุพการี
  การหาหนทางดับทุกข์
  การละความชั่ว การทำความดี และการทำจิตใจให้ บริสุทธิ์
  การซื่อสัตย์ การเสียสละ และการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น
  30s
 • Q10
  10.การเปิดโอกาสให้พระสงฆ์มีการว่ากล่าวตักเตือนกันในวันออกพรรษา เรียกว่าอะไร
  การปาฐกถาธรรม
  การปวารณา
  การทำวัตร
  การปลงอาบัติ
  30s
 • Q11
  11.บุคคลในข้อใดที่คือพระบิดา และพระมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะ
  พระเจ้าพรหมทัต พระนางสุชาดา
  พระเจ้าอโศกมหาราช พระนางพิมพา
  พระเจ้าพิมพิสาร พระนางเรวดี
  พระเจ้าสุทโธทนะ พระนางสิริมหามายา
  30s
 • Q12
  12.ก่อนประสูติ พระมารดาของพระพุทธเจ้าทรงสุบินว่ามีสิ่งใดเข้าสู่พระครรภ์
  งูเหลือมเลื้อยเข้าพระครรภ์
  กวางทองเดินเข้าพระครรภ์
  หงส์ขาวบินเข้าพระครรภ์
  พญาช้างเผือกชูดอกบัวขาวเข้าพระครรภ์
  30s
 • Q13
  13.สถานที่ใดเป็นที่ประสูติของพระพุทธเจ้า
  ใต้ต้นสาละ
  ใต้ต้นไทร
  ใต้ต้นรังคู่
  ใต้ต้นโพธิ์
  30s
 • Q14
  14.หลังจากประสูติได้ 7 วันพระมารดาได้สวรรคต ใครเป็นผู้เลี้ยงดูพระพุทธเจ้า
  นางสุชาดา
  นางปชาบดีโคตรมี
  นางวิสาขา
  นางมัลลิกา
  30s
 • Q15
  15.เจ้าชายสิทธัตถะทรงอภิเษกสมรสเมื่อพระชนมายุได้เท่าไร
  18 พรรษา
  16 พรรษา
  17 พรรษา
  15 พรรษา
  30s

Teachers give this quiz to your class