placeholder image to represent content

ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ม.5

Quiz by Nuengrutai Chatri

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet
20 questions
Show answers
 • Q1

  ข้อใด คือ ลักษณะเด่นของยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์

  Question Image

  มีการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้

  มีการบันทึกเรื่องราวเป็นลายลักษณือักษร

  ไม่มีการประดิษฐ์ตัวอักษรใช้

  อาศัยเป็นกลุ่มสังคมขนาดเล็ก

  30s
 • Q2

  ยุคกึ่งก่อนประวัติศาสตร์มีลักษณะอย่างไร

  Question Image

  ยุคแห่งการประดิษฐ์ตัวอักษร

  การถูกกล่าวถึงจากสังคมที่มีตัวอักษรใช้

  การสร้างสรรค์งานศิลปะ

  การรวมตัวทางสังคมขนาดย่อย

  30s
 • Q3

  องค์กรใดเป็นผู้ประกาศให้มียุคกึ่งก่อนประวัติศาสตร์ 

  Question Image

  UNICEF

  UNEP

  UNESCO

  WHO

  30s
 • Q4

  ยุคหินเก่า มนุษย์มีลักษณะการดำรงชีพอย่างไร

  Question Image

  การเพาะปลูกเป็นหลักแหล่ง

  แลกเปลี่ยนสินค้า

  ริเริ่มการเลี้ยงสัตว์

  การล่าสัตว์ เก็บของป่า

  30s
 • Q5

  หินกระเทาะกำปั้น มีลักษณะอย่างไร

  Question Image

  หินที่มีความคม เกิดจากการแตกของธรรมชาติ

  มีความแหลมคมและประณีต

  ใช้หินกระเทาะ 2 ก้อน จนเกิดความคมเพียงหน้าเดียว

  มีการนำวัสดุธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น

  30s
 • Q6

  ข้อใด คือ ลักษณะเด่นของยุคหินกลาง

  Question Image

  ถูกทุกข้อ

  เริ่มตั้งถิ่นฐานถาวร

  เริ่มมีการจักรสาน

  มีการปั้นเครื่องปั้นดินเผ่า

  30s
 • Q7

  สีในการสร้างสรรค์งานศิลปะของมนุษย์ยุคหิน ทำมาจากสิ่งใด

  Question Image

  ถ่าน

  ถูกทุกข้อ

  ยางไม้

  ดิน

  30s
 • Q8

  การปฏิวัติทางเศรษฐกิจ เกิดขึ้นครั้งแรกของโลกเพราะเหตุใด

  Question Image

  การใช้ระบบเงินตราเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน

  การแลกเปลี่ยนสินค้าของมนุษย์

  ถูกทุกข้อ

  เกิดการค้าขายระหว่างชนเผ่า

  30s
 • Q9

  เมื่อสังคมมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น มนุษย์ยุคหินใหม่มีวิธีการจัดการอย่างไร

  Question Image

  คัดคนเข้าสังคม

  แบ่งแยกพื้นที่

  แบ่งงานหรือหน้าที่

  จัดลำดับศักดินา

  30s
 • Q10

  มนุษย์ยุติการใช้ชีวิตเร่ร่อน ริเริ่มการสร้างถิ่นฐานถาวร ในยุคสมัยใด

  Question Image

  ยุคสำริด

  ยุคหินกลาง

  ยุคโลหะ

  ยุคหินใหม่

  30s
 • Q11

  เพราะเหตุใด ยุคทองแดง จึงมีการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว

  Question Image

  ทองแดงไม่มีความแข็งแรงและคงทน

  มนุษย์ค้นพบแร่เหล็กที่มีความคงทนกว่า

  แร่ทองแดงหายากและมีมูลค่าสูง

  แร่ทองแดงหลอมเป็นรูปทรงได้ยาก

  30s
 • Q12

  สำริด เกิดจากการผสมระหว่างแร่ชนิดใด

  Question Image

  ทองแดง + เหล็ก

  ดีบุก + สังกะสี

  ดีบุก + แมงกานีส

  ทองแดง + ดีบุก

  30s
 • Q13

  เพราะเหตุใด ยุคสำริด จึงต้องมีการจัดระเบียบทางสังคม

  Question Image

  จำนวนประชากรเพิ่มสูงขึ้น

  ถูกทุกข้อ

  สังคมมีความซับซ้อน

  เป็นสังคมเมืองขนาดใหญ่

  30s
 • Q14

  ชนเผ่าใดเป็นผู้ค้นพบ แร่เหล็ก

  Question Image

  ชาวแอคคัล

  ชาวคัลคาลเลียน

  ชาวฮิตไทม์

  ชาวสุเมเรียน

  30s
 • Q15

  ข้อใดคือความหมายของคำว่า เมโสโปเตเมีย 

  Question Image

  ดินแดนระหว่าง 2 แม่น้ำ คือ ไทกริสและยูเฟรติส

  ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์

  ดินแดนแห่งพระจันทร์เสี้ยว

  ดินแดนแห่งเทพเจ้าสายน้ำ

  30s

Teachers give this quiz to your class