placeholder image to represent content

ทดสอบกลาง ม.5

Quiz by สร้อยทอง วงศ์ศิลา

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  มงคลกิตติ์ต้องการคัดแยกและนับจำนวนเหรียญหลายชนิดราคาที่ปะปนกันจำนวนมากมงคลกิตติ์ควรทำโครงงานประเภทใด

  โครงงานสำรวจ รวบรวมข้อมูล

  โครงงานศึกษาค้นคว้า คิดค้นทฤษฎี แนวคิดใหม่ ๆ

  โครงงานค้นคว้าทดลอง

  โครงงานประดิษฐ์

  30s
 • Q2

  โครงงานศึกษาค้นคว้า คิดค้นทฤษฎี แนวคิดใหม่ๆมักนิยมใช้ในการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือความรู้สึกคือวิธีการในข้อใด

  สัมภาษณ์

  สำรวจ

  สังเกต

  สังเกต หรือ สัมภาษณ์ ได้ทั้งสอง

  30s
 • Q3

  ปิยบุตรเกิดความสงสัยว่ากาวจากเมล็ดมะขามสามารถเพิ่มความเหนียวของกระดาษรีไซเคิลได้หรือไม่ปิยบุตรควรทำโครงงานประเภทใด

  โครงงานสิ่งประดิษฐ์

  โครงงานศึกษาค้นคว้า คิดค้นทฤษฎี แนวคิดใหม่ ๆ

  โครงงานค้นคว้าทดลอง

  โครงงานสำรวจ รวบรวมข้อมูล

  30s
 • Q4

  ประวิตรอยากทราบว่าชนิดของอาหารสำเร็จรูปที่นิยมรับประทานในโรงเรียนมีอะไรบ้างประวิตรควรทำโครงงานประเภทใด

  โครงงานค้นคว้าทดลอง

  โครงงานศึกษาค้นคว้า คิดค้นทฤษฎี แนวคิดใหม่ ๆ

  โครงงานสำรวจ รวบรวมข้อมูล

  โครงงานสิ่งประดิษฐ์

  30s
 • Q5

  โครงงานศึกษาค้นคว้า คิดค้นทฤษฎี แนวคิดใหม่ๆใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลจากเหตุการณ์ สถานการณ์หรือพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปคือวิธีการในข้อใด

  สำรวจ

  สัมภาษณ์และสำรวจ

  สัมภาษณ์

  สังเกต

  30s
 • Q6

  การสร้างเทคโนโลยี ที่ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ผู้สร้างเทคโนโลยีจะทราบความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างไร

  สัมภาษณ์

  สัมภาษณ์และสังเกต

  สำรวจ

  สังเกต

  30s
 • Q7

  เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันถูกคิดค้นขึ้นจากสาเหตุใด

  ความต้องการของมนุษย์ในการใช้ชีวิต  ข้อจำกัดทางกายภาพหรือสภาพแวดล้อม ต้องการความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตส่วนตัว

  ความต้องการของมนุษย์ในการใช้ชีวิต

  ข้อจำกัดทางกายภาพหรือสภาพแวดล้อม

  ต้องการความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตส่วนตัว

  30s
 • Q8

  สิ่งที่เราต้องรู้ว่าระยะเวลาที่จะทำจนถึงสิ้นสุด เหตุการณ์หรือสิ่งที่ทำนั้นทำเมื่อใด ในการวิเคราะห์5W1H คือข้อใด

  Who

  Where

  When

  What

  30s
 • Q9

  ทำโดยสร้างแบบสำรวจที่กำหนดคำถามเพื่อค้นหาข้อมูลหรือความคิดเห็นที่ต้องการคือวิธีการในข้อใด

  สังเกต

  สัมภาษณ์,   สังเกต,     สำรวจ

  สัมภาษณ์

  สำรวจ

  30s
 • Q10

  สิ่งที่เราต้องรู้ว่า เราจะทำอะไรแต่ละคนทำอะไรบ้าง ในการวิเคราะห์ 5W1H คือข้อใด

  When

  Who

  Where

  What

  30s

Teachers give this quiz to your class