placeholder image to represent content

ทดสอบกลาง ม.5

Quiz by สร้อยทอง วงศ์ศิลา

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  มงคลกิตติ์ต้องการคัดแยกและนับจำนวนเหรียญหลายชนิดราคาที่ปะปนกันจำนวนมากมงคลกิตติ์ควรทำโครงงานประเภทใด

  โครงงานสำรวจ รวบรวมข้อมูล

  โครงงานศึกษาค้นคว้า คิดค้นทฤษฎี แนวคิดใหม่ ๆ

  โครงงานค้นคว้าทดลอง

  โครงงานประดิษฐ์

  30s
  Edit
  Delete
 • Q2

  โครงงานศึกษาค้นคว้า คิดค้นทฤษฎี แนวคิดใหม่ๆมักนิยมใช้ในการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือความรู้สึกคือวิธีการในข้อใด

  สัมภาษณ์

  สำรวจ

  สังเกต

  สังเกต หรือ สัมภาษณ์ ได้ทั้งสอง

  30s
  Edit
  Delete
 • Q3

  ปิยบุตรเกิดความสงสัยว่ากาวจากเมล็ดมะขามสามารถเพิ่มความเหนียวของกระดาษรีไซเคิลได้หรือไม่ปิยบุตรควรทำโครงงานประเภทใด

  โครงงานสิ่งประดิษฐ์

  โครงงานศึกษาค้นคว้า คิดค้นทฤษฎี แนวคิดใหม่ ๆ

  โครงงานค้นคว้าทดลอง

  โครงงานสำรวจ รวบรวมข้อมูล

  30s
  Edit
  Delete
 • Q4

  ประวิตรอยากทราบว่าชนิดของอาหารสำเร็จรูปที่นิยมรับประทานในโรงเรียนมีอะไรบ้างประวิตรควรทำโครงงานประเภทใด

  โครงงานค้นคว้าทดลอง

  โครงงานศึกษาค้นคว้า คิดค้นทฤษฎี แนวคิดใหม่ ๆ

  โครงงานสำรวจ รวบรวมข้อมูล

  โครงงานสิ่งประดิษฐ์

  30s
  Edit
  Delete
 • Q5

  โครงงานศึกษาค้นคว้า คิดค้นทฤษฎี แนวคิดใหม่ๆใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลจากเหตุการณ์ สถานการณ์หรือพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปคือวิธีการในข้อใด

  สำรวจ

  สัมภาษณ์และสำรวจ

  สัมภาษณ์

  สังเกต

  30s
  Edit
  Delete
 • Q6

  การสร้างเทคโนโลยี ที่ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ผู้สร้างเทคโนโลยีจะทราบความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างไร

  สัมภาษณ์

  สัมภาษณ์และสังเกต

  สำรวจ

  สังเกต

  30s
  Edit
  Delete
 • Q7

  เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันถูกคิดค้นขึ้นจากสาเหตุใด

  ความต้องการของมนุษย์ในการใช้ชีวิต  ข้อจำกัดทางกายภาพหรือสภาพแวดล้อม ต้องการความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตส่วนตัว

  ความต้องการของมนุษย์ในการใช้ชีวิต

  ข้อจำกัดทางกายภาพหรือสภาพแวดล้อม

  ต้องการความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตส่วนตัว

  30s
  Edit
  Delete
 • Q8

  สิ่งที่เราต้องรู้ว่าระยะเวลาที่จะทำจนถึงสิ้นสุด เหตุการณ์หรือสิ่งที่ทำนั้นทำเมื่อใด ในการวิเคราะห์5W1H คือข้อใด

  Who

  Where

  When

  What

  30s
  Edit
  Delete
 • Q9

  ทำโดยสร้างแบบสำรวจที่กำหนดคำถามเพื่อค้นหาข้อมูลหรือความคิดเห็นที่ต้องการคือวิธีการในข้อใด

  สังเกต

  สัมภาษณ์,   สังเกต,     สำรวจ

  สัมภาษณ์

  สำรวจ

  30s
  Edit
  Delete
 • Q10

  สิ่งที่เราต้องรู้ว่า เราจะทำอะไรแต่ละคนทำอะไรบ้าง ในการวิเคราะห์ 5W1H คือข้อใด

  When

  Who

  Where

  What

  30s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class