placeholder image to represent content

แม่เหล็กและสนามแมเหล็ก

Quiz by YayThao Cha

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
8 questions
Show answers
 • Q1

  สนามแม่เหล็กคือ

  ถูกทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3

  บริเวณที่มีแรงกระทำต่อประจุไฟฟ้าที่กาลังเคลื่อนที่ผ่านบริเวณนั้น ทำให้แนวการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าเบนไปจากเดิม

  จำนวนเส้นแรงแม่เหล็กต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ที่เส้นแรงแม่เหล็กตั้งได้ฉากนั้น

  บริเวณที่มีแรงกระทำต่อเข็มทิศที่วางอยู่ในบริเวณนั้น

  30s
 • Q2

  ข้อใดเป็นทิศของเส้นแรงแม่เหล็ก

  ภายในพุ่งออกจากขั้วเหนือไปขั้วยังใต้

  ภายนอกพุ่งออกจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้

  ภายในพุ่งออกจากกึ่งกลางไปยังปลายทั้งสอง

  ภายนอกพุ่งออกจากขั้วใต้ไปยังขั้วเหนือ

  30s
 • Q3

  แม่เหล้กมีกี่ขั้ว

  5

  2

  3

  4

  30s
 • Q4

  สัญลักษณ์ของแม่เหล็กขั้วเหนือคือ

  NN

  A

  N

  S

  30s
 • Q5

  สัญลักษณ์ของแม่เหล็กขั้วใตคือ 

  S

  SS

  N

  E

  30s
 • Q6

  ขั้วแม่เหล็กโลกขั้วใต้อยู่ที่ใด

  ขั้วโลกใต้

  ทิศตะวันตก

  ขั้วโลกเหนือ

  ทิศตะวันออก

  30s
 • Q7

  แม่เหล้กมีกี่ชนิด

  4

  2

  3

  5

  30s
 • Q8

  แสงที่เกิดจากการถูกรบกวนสนามแม่เหล็กคือ

  ไบโอน่า

  คลอโรล่า

  คอลโลน่า

  ออโรรา

  30s

Teachers give this quiz to your class