placeholder image to represent content

อากาศยานไร้คนขับ

Quiz by Chaitavat

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการเมื่อกล่าวถึง อากาศยานไร้คนขับ คือข้อใด

  Unmanned Spacecraft

  Spraying Plane

  Done Craft

  Unmanned Aerial Vehicle (UAV)

  60s
 • Q2

  จากภาพจัดเป็นอากาศยานไร้คนขับทางการเกษตรอย่างหนึ่ง

  Question Image
  false
  true
  True or False
  60s
 • Q3

  จากภาพจัดเป็นอากาศยานไร้คนขับทางการเกษตรอย่างหนึ่ง

  Question Image
  false
  true
  True or False
  60s
 • Q4

  จากภาพจัดเป็นอากาศยานไร้คนขับทางการเกษตรอย่างหนึ่ง

  Question Image
  true
  false
  True or False
  60s
 • Q5

  โดรนทุกชนิดและทุกขนาด ไม่ต้องขออนุญาตควบคุมการบินโดรน?

  false
  true
  True or False
  60s
 • Q6

  การบินโดรนจะต้องมีระยะห่างจากสนามบินไม่น้อยกว่า 5 กิโลเมตร

  false
  true
  True or False
  60s
 • Q7

  โดรนทุกชนิดต้องอาศัย GPS ถึงจะนำมาบินได้

  false
  true
  True or False
  60s
 • Q8

  การผสมสารกำจัดศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตาม เมื่อจะใช้โดรนฉีดพ่นจะต้องผสมให้เจือจางกว่าการฉีดพ่นด้วยเครื่องพ่นยาทั่วไป

  false
  true
  True or False
  60s
 • Q9

  ในขณะฉีดพ่นด้วยโดรน หากมีลมแรงๆ จะช่วยให้ละอองสารเข้าถึงพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  false
  true
  True or False
  60s
 • Q10

  สถาบันการศึกษาที่มาอบรมการใช้อากาศยานไร้คนขับในวันนี้ คือ

  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

  60s

Teachers give this quiz to your class