placeholder image to represent content

ทบทวนความเป็นมาของจริยธรรมทางธุรกิจ

Quiz by PEACE PCH

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
4 questions
Show answers
 • Q1

  ข้อใดเกิดจากการใช้จริยธรรมในธุรกิจที่ช่วยสร้างความสามารถในการผลิตให้สูงขึ้น

  บริษัท B ให้พนักงานทำงานล่วงเวลา แต่จ่ายเงินเดือนเท่าเดิม

  บริษัท C บังคับให้พนักงานทุกคนทำงานเพิ่มอีก 1 วันเพื่อให้งานดำเนินเร็วขึ้นในช่วงเทศกาล

  บริษัท A สร้างห้องอาหาร และห้องพักผ่อนให้พนักงานเพื่อเพิ่มความสุขในการทำงาน

  30s
 • Q2

  การทำให้ลูกค้ามีศรัทธาเชื่อถือต่อบริษัท และทำให้สาธารณชนยอมรับในบริษัทต้องใช้หลักอะไรในการบริหารจริยธรรม

  ความสัมพันธ์กับผู้ได้เสียและสาธารณชน

  การออกกฏข้อบังคับของรัฐบาล

  การเพิ่มผลผลิต

  30s
 • Q3

  ข้อใดคือลักษณะของธุรกิจที่มีจริยธรรม

  โรงงานอุตสาหกรรมไม่ทิ้งของเสียหรือเป็นพิษทำให้ชุมชนมีความปลอดภัย

  โรงงานไฟฟ้าละเลยการทำงานทำให้เกิดเพลิงไหม้

  บริษัทผลิตเสื้อผ้าใช้แรงงานเด็ก และให้ค่าแรงต่ำกว่ามาตรฐาน

  30s
 • Q4

  ธุรกิจที่ยกเลิกกระบวนการผลิตเสื้อผ้าแบบต้นทุนต่ำ เอาเปรียบแรงงานถือว่าธุรกิจนั้นให้ความสำคัญกับจริยธรรมด้านใดมากที่สุด

  การเพิ่มผลผลิต

  เพื่อความสามารถในการแข่งขัน

  การมีความห่วงใยในด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าของชีวิตมนุษย์มากขึ้น

  30s

Teachers give this quiz to your class