placeholder image to represent content

ศาสนาพุทธ

Quiz by Mayurachat

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  พระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกให้แก่ใคร
  อาฬารดาบสและอุทกดาบส
  ชฏิล 3 พี่น้อง
  ปัญจวัคคีย์
  พระเจ้าสุทโธนะ
  30s
  Edit
  Delete
 • Q2
  พระพุทธศาสนามีหลักคำสอนที่เป็นทฤษฏีสากล หมายความว่าอย่างไร
  เป็นคำสอนที่มุ่งประโยชน์สุขแก่คนทั่วไป
  เป็นคำสอนที่ตรงกับของศาสนาอื่น
  เป็นคำสอนที่หน้าเชื่อถืออย่างยิ่ง
  เป็นคำสอนที่สามารถพิสูจน์ได้
  30s
  Edit
  Delete
 • Q3
  ข้อใดคือศาสนาที่พระพุทธเจ้าระบุให้เป็นตัวแทนหลังจากเสด็จพระปรินิพพาน
  พระอุบาลี
  พระอานนท์
  พระธรรมวินัย
  พระมหากัสสปะ
  30s
  Edit
  Delete
 • Q4
  พระพุทธศาสนาต่างกับวิทยาศาสตร์ในด้านใด
  การเน้นหลักเหตุผล
  ความเชื่อมั่นในศักยภาพทางปัญญาของมนุษย์
  ความเชื่อมั่นในศักยภาพทางปัญญาของมนุษย์
  ความเชื่อในกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติ
  30s
  Edit
  Delete
 • Q5
  อริยสัจ 4 เป็นพื้นฐานของหลักธรรมทั้งหลาย เพราะเหตุใด
  เป็นหลักแสดงถึงการแสวงหาความจริง
  เป็นหลักแสดงถึงการแก้ปัญหาชีวิต
  เป็นหลักแสดงถึงกฎแห่งกรรม
  เป็นหลักแสดงถึงความเป็นเหตุและผล
  30s
  Edit
  Delete
 • Q6
  หลักธรรมใดสามารถนำไปใช้ฝึกอบรม กาย วาจา ใจ ให้เกิดคุณธรรม มีความรู้ถูกต้อง และรู้จักดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
  โลกธรรม
  มรรค 8
  ไตรสิกขา
  ขันธ์ 5
  30s
  Edit
  Delete
 • Q7
  ในพระพุทธศาสนาสิ่งใดเป็นมูลเหตุของการเวียนว่ายตายเกิด
  นามรูป
  ตัณหา
  อวิชชา
  ชาติ
  30s
  Edit
  Delete
 • Q8
  หากท่านจะไปฟังเทศมหาชาติ ท่านจะได้ฟังเรื่องราวในข้อใด
  เวสสันดรชาดก
  มโหสถชาดก
  พุทธประวัติ
  มหาชนกชาดก
  30s
  Edit
  Delete
 • Q9
  ในคัมภีร์อัลกุรอาน มีหลักตำสอนเกี่ยวกับความรัก ความเมตตาว่า “ผู้ใดขาดความเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์ ผู้นั้นจักไม่ได้รับความเมตตาเช่นกัน” คำสอนนี้สอดคล้องกับหลักธรรมของศาสนาพุทธในข้อใด
  พรหมวิหาร 4
  กุลจิรัฏฐิติธรรม 4
  สังคหวัตถุ4
  สมบัติ 4
  30s
  Edit
  Delete
 • Q10
  ตัณหาตามหลักคำสอนของอริยสัจสี่ ตรงกับข้อใดมากที่สุด
  บุญมา ซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่เพราะเครื่องเก่าล้าสมัย
  บุญมี ลาออกจากราชการเพื่อสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้เทนราษฎร หากรับเลือกตั้งสถานะทางสังคมจะสูงกว่าที่เป็นอยู่เวลานี้มาก
  บุญรัก ฝืนกินอาหารต่อทั้งที่รู้สึกว่าอิ่มแล้ว เพราะเสียดายที่อาหารราคาแพงมาก
  บุญยืน ซื้อรถเพิ่มอีกคันหนึ่งเพื่อให้ภรรยาที่ย้ายสถานที่ทำงานขับไปทำงาน
  30s
  Edit
  Delete
 • Q11
  บุคคลควรใช้หลักธรรมใดในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสงบสุข
  อิทธิบาท 4
  สังคหวัตถุ 4
  พรหมวิหาร 4
  อริยสัจ 4
  30s
  Edit
  Delete
 • Q12
  คุณธรรมฝ่ายปัญญาที่ส่งเสริมมองโลกและชีวิตตามความเป็นจริงในมรรค 8 ได้แก่ข้อใด
  สัมมาวาจา สัมมาวายะมะ
  สัมมากัมมันตะ สัมอาชีวะ
  สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
  สัมมาสติ สัมาสมาธิ
  30s
  Edit
  Delete
 • Q13
  วิญญาณในขันธ์ 5 หมายถึงข้อใด
  ส่วนที่ไปเกิดใหม่เมื่อสิ้นชีวิตแล้ว
  ตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์
  การรับรู้ทางตา หู จมูก ล้น กาย และใจ
  ความรู้สึกของมนุษย์ที่ไม่แตกดับ
  30s
  Edit
  Delete
 • Q14
  มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง เป็นหลักธรรมเกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญอะไรของพุทธศาสนา
  วันวิสาขบูชา
  วันมาฆบูชา
  วันอาสาฬหบูชา
  วันอัฏฐมีบูชา
  30s
  Edit
  Delete
 • Q15
  เหตุการณ์ใดไม่ได้เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชา
  พระพุทธเจ้าแสดงธัมมจักกัปปวัฒนสูต
  โกณทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม
  พระพุทธเจ้าแสดงอนันตลักขณสูตร
  พระรัตนตรัยครบองค์สาม
  30s
  Edit
  Delete
 • Q16
  ข้อใดคือความหมายของคำว่า วันมหาปวารณา
  วันที่พระสงฆ์ให้โอกาสสำคัญให้ฆวราวาสปวารณาตนรับใช้พระสงฆ์
  วันที่พระสงฆ์ให้โอกาสครั้งสำคัญในการว่ากล่าวกันได้
  วันที่พระสงฆ์ให้โอกาสสำคัญให้พระสงฆ์กล่าวสอนตน
  วันที่พระสงฆ์ให้โอกาสสำคัญในการขอพระและให้พระกัน
  30s
  Edit
  Delete
 • Q17
  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็นวันสันติภาพโลก คือวันใด
  วันมาฆบูชา
  วันอัฐมีบูชา
  วันวิสาขบูชา
  วันอาสาฬหบูชา
  30s
  Edit
  Delete
 • Q18
  ข้อใดสอดคล้องกับ “กฎแห่งกรรม” ในพระพุทธศาสนา
  ความบังเอิญในชีวิตเกิดขึ้น
  คนบางคนทำชั่วแต่ได้ดี
  ปลูกพืชใดย่อมได้ผลนั้น
  สรรพสิ่งดำเนินไปอย่างมีระเบียบ
  30s
  Edit
  Delete
 • Q19
  หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของพุทธศาสนิกชนคือข้อใด
  เผยแผ่พระพุทธศาสนา
  รักษาศีล
  ศึกษาพระไตรปิฏก
  ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
  30s
  Edit
  Delete
 • Q20
  พระพุทธศาสนาสอนว่าเราควรปฏิบัติต่อทุกข์อย่างไร
  รับรู้ว่าเป็นความจริงของชีวิต
  ยอมรับว่าเป็นผลของกรรม
  วางเฉยเป็นอุเบกขา
  ต่อสู้เอาชนะทุกวิถีทาง
  30s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class