placeholder image to represent content

ศาสนาพุทธ

Quiz by Mayurachat

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  พระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกให้แก่ใคร
  อาฬารดาบสและอุทกดาบส
  ชฏิล 3 พี่น้อง
  ปัญจวัคคีย์
  พระเจ้าสุทโธนะ
  30s
 • Q2
  พระพุทธศาสนามีหลักคำสอนที่เป็นทฤษฏีสากล หมายความว่าอย่างไร
  เป็นคำสอนที่มุ่งประโยชน์สุขแก่คนทั่วไป
  เป็นคำสอนที่ตรงกับของศาสนาอื่น
  เป็นคำสอนที่หน้าเชื่อถืออย่างยิ่ง
  เป็นคำสอนที่สามารถพิสูจน์ได้
  30s
 • Q3
  ข้อใดคือศาสนาที่พระพุทธเจ้าระบุให้เป็นตัวแทนหลังจากเสด็จพระปรินิพพาน
  พระอุบาลี
  พระอานนท์
  พระธรรมวินัย
  พระมหากัสสปะ
  30s
 • Q4
  พระพุทธศาสนาต่างกับวิทยาศาสตร์ในด้านใด
  การเน้นหลักเหตุผล
  ความเชื่อมั่นในศักยภาพทางปัญญาของมนุษย์
  ความเชื่อมั่นในศักยภาพทางปัญญาของมนุษย์
  ความเชื่อในกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติ
  30s
 • Q5
  อริยสัจ 4 เป็นพื้นฐานของหลักธรรมทั้งหลาย เพราะเหตุใด
  เป็นหลักแสดงถึงการแสวงหาความจริง
  เป็นหลักแสดงถึงการแก้ปัญหาชีวิต
  เป็นหลักแสดงถึงกฎแห่งกรรม
  เป็นหลักแสดงถึงความเป็นเหตุและผล
  30s
 • Q6
  หลักธรรมใดสามารถนำไปใช้ฝึกอบรม กาย วาจา ใจ ให้เกิดคุณธรรม มีความรู้ถูกต้อง และรู้จักดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
  โลกธรรม
  มรรค 8
  ไตรสิกขา
  ขันธ์ 5
  30s
 • Q7
  ในพระพุทธศาสนาสิ่งใดเป็นมูลเหตุของการเวียนว่ายตายเกิด
  นามรูป
  ตัณหา
  อวิชชา
  ชาติ
  30s
 • Q8
  หากท่านจะไปฟังเทศมหาชาติ ท่านจะได้ฟังเรื่องราวในข้อใด
  เวสสันดรชาดก
  มโหสถชาดก
  พุทธประวัติ
  มหาชนกชาดก
  30s
 • Q9
  ในคัมภีร์อัลกุรอาน มีหลักตำสอนเกี่ยวกับความรัก ความเมตตาว่า “ผู้ใดขาดความเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์ ผู้นั้นจักไม่ได้รับความเมตตาเช่นกัน” คำสอนนี้สอดคล้องกับหลักธรรมของศาสนาพุทธในข้อใด
  พรหมวิหาร 4
  กุลจิรัฏฐิติธรรม 4
  สังคหวัตถุ4
  สมบัติ 4
  30s
 • Q10
  ตัณหาตามหลักคำสอนของอริยสัจสี่ ตรงกับข้อใดมากที่สุด
  บุญมา ซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่เพราะเครื่องเก่าล้าสมัย
  บุญมี ลาออกจากราชการเพื่อสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้เทนราษฎร หากรับเลือกตั้งสถานะทางสังคมจะสูงกว่าที่เป็นอยู่เวลานี้มาก
  บุญรัก ฝืนกินอาหารต่อทั้งที่รู้สึกว่าอิ่มแล้ว เพราะเสียดายที่อาหารราคาแพงมาก
  บุญยืน ซื้อรถเพิ่มอีกคันหนึ่งเพื่อให้ภรรยาที่ย้ายสถานที่ทำงานขับไปทำงาน
  30s
 • Q11
  บุคคลควรใช้หลักธรรมใดในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสงบสุข
  อิทธิบาท 4
  สังคหวัตถุ 4
  พรหมวิหาร 4
  อริยสัจ 4
  30s
 • Q12
  คุณธรรมฝ่ายปัญญาที่ส่งเสริมมองโลกและชีวิตตามความเป็นจริงในมรรค 8 ได้แก่ข้อใด
  สัมมาวาจา สัมมาวายะมะ
  สัมมากัมมันตะ สัมอาชีวะ
  สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
  สัมมาสติ สัมาสมาธิ
  30s
 • Q13
  วิญญาณในขันธ์ 5 หมายถึงข้อใด
  ส่วนที่ไปเกิดใหม่เมื่อสิ้นชีวิตแล้ว
  ตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์
  การรับรู้ทางตา หู จมูก ล้น กาย และใจ
  ความรู้สึกของมนุษย์ที่ไม่แตกดับ
  30s
 • Q14
  มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง เป็นหลักธรรมเกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญอะไรของพุทธศาสนา
  วันวิสาขบูชา
  วันมาฆบูชา
  วันอาสาฬหบูชา
  วันอัฏฐมีบูชา
  30s
 • Q15
  เหตุการณ์ใดไม่ได้เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชา
  พระพุทธเจ้าแสดงธัมมจักกัปปวัฒนสูต
  โกณทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม
  พระพุทธเจ้าแสดงอนันตลักขณสูตร
  พระรัตนตรัยครบองค์สาม
  30s

Teachers give this quiz to your class