placeholder image to represent content

สอบหน้าที่พลเมือง ป.6

Quiz by Jirayut Saengsin

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  ข้อใดเป็นหน้าที่ของพลเมืองดีที่มีต่อประเทศ

  ละเมิดสิทธิผู้อื่น

  ประกอบอาชีพสุจริต

  นับถือพระพุทธศาสนา

  แต่งกายให้ทันสมัย

  120s
 • Q2

  ข้อใดไม่ใช่การอยู่ร่วมกันตามวิถีประชาธิปไตย

  ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ

  ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

  ถือว่าเสียงส่วนน้อยเป็นฝ่ายผิด

  60s
 • Q3

  ข้อใดเป็นการใช้หลักประชาธิปไตย

  คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก

  ไม่รับฟังเสียงส่วนน้อย

  ใช้เหตุผลยุติความขัดแย้ง

  ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา

  120s
 • Q4

  การทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ เป็นการทำผิดบรรทัดฐานข้อใด

  จารีต

  วิถีประชา

  กฎหมาย

  วิถีชาวบ้าน

  120s
 • Q5

  ข้อใดไม่ใช่ข้อบังคับของกฎจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยาน

  ไม่ให้ขับรถโดยจับคันบังคับ

  ไม่ให้ขับขนานกันเกิน 2 คัน

  ไม่ให้เกาะหรือพ่วงรถอื่นที่กำลังแล่น

  ไม่ให้ขับรถโดยประมาท

  60s
 • Q6

  แกว่งแขนเล็กน้อย เป็น พฤติกรรมที่ไม่ควรปฏิบัติเมื่อยืนสนทนากับญาติผู้ใหญ่

  true
  false
  True or False
  60s
 • Q7

  “ตุ๊กและพลอยชักชวนให้กิ่งและโก้เข้าร่วมกิจกรรมเฝ้าระวังการทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง”   การกระทำดังกล่าวสอดคล้องกับคุณธรรมข้อใด

  ความกตัญญู

  ความซื่อสัตย์

  ความเอื้อเฟื้อ

  ความมีน้ำใจ

  120s
 • Q8

  ใครแสดงความรักชาติได้เหมาะสม

  อ้อเข้าร่วมกิจกรรมดูแลโบราณสถาน

  อุ้มวางแผนและกำหนดการทำงานประดิษฐ์ส่งครูตามแนวทางพระราชดำริที่ได้เรียน

  อ้อยไปเข้าร่วมกิจกรรมตามรอยพระราชกรณียกิจตามที่ครูสั่ง

  เอกไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามที่แม่บอก

  30s
 • Q9

  เมื่อมีคนมาเยือนพบพ่อแม่ แต่ท่านไม่อยู่บ้าน นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร

  เชิญเข้ามาในบ้าน แล้วรับเรื่องกิจธุระไว้

  กล่าวคำทักทาย แล้วเชิญผู้มาเยือนให้กลับไป

  เชิญเข้ามานั่งรอในบ้าน แล้วนำเครื่องดื้มมาต้อนรับ

  กล่าวคำขอโทษ แล้วขอชื่อและหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อ

  120s
 • Q10

  ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างไร

  ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติลดลง

  ทำให้คนมีฐานะร่ำรวยขึ้น

  ทำให้คนมีความขยันมากขึ้น

  ทำให้คนสามารถพึ่งพาตนเองได้

  120s

Teachers give this quiz to your class