placeholder image to represent content

เเฟนสังคม

Quiz by krubankchaiwat

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1
  “ประเทศสมาชิกในกลุ่มจะไม่มีการเก็บภาษีศุลกากรระหว่างกัน แต่ประเทศสมาชิกจะมีอิสระในการใช้นโยบายการค้าของตนกับสินค้าของประเทศนอกกลุ่มได้” ข้อความนี้หมายถึงกลุ่มทางเศรษฐกิจใด
  สหภาพศุลกากร
  สหภาพเศรษฐกิจ
  เขตการค้าเสรี
  ตลาดร่วม
  60s
 • Q2
  เงินฝากประเภทใดที่เจ้าของบัญชีสามารถฝากและถอนคืนได้ตามต้องการ โดยธนาคารจะไม่กำหนดเงื่อนไขในเรื่องของเวลา
  เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ
  เงินฝากออมทรัพย์
  เงินฝากกระแสรายวัน
  เงินฝากประจำ
  60s
 • Q3
  ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชาชนในประเทศเลือกที่จะถือเงินไว้กับตัวเองแทนการนำเงินไปฝากธนาคาร
  มีรายได้น้อย
  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ
  ขาดความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย
  ไม่อยากเสียเงินค่ารักษาบัญชี
  60s
 • Q4
  “เเบงค์เป็นนักลงทุนในทรัพย์สินที่จับต้องได้” ข้อใดสอดคล้องกับคำกล่าวนี้มากที่สุด
  เเบงค์ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
  เเบงค์ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
  เเบงค์นำเงินไปฝากธนาคารเพื่อเก็งกำไร
  เเบงค์ทำธุรกิจให้เช่าโกดังสินค้า
  60s
 • Q5
  การนำเงินออมไปใช้ในเรื่องใด ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมากที่สุด
  ซื้อพันธบัตรรัฐบาล
  ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
  ฝากธนาคารออมสิน
  ซื้อรถยนต์
  60s
 • Q6
  ถ้ารัฐบาลจะเพิ่มอัตราภาษีต่างๆ จะส่งผลสำคัญต่อการออมในข้อใดมากที่สุด
  ประชาชนเกิดความสับสน
  ประชาชนจะเก็บเงินออมไว้กับบ้าน
  การออมเพิ่มขึ้น
  การออมลดลง
  60s
 • Q7
  ธนาคารพาณิชย์ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงขึ้นกว่าเดิม จะมีผลดีต่อด้านใด
  การออม
  การลงทุน
  ประชาชนที่สูงอายุ
  การทำธุรกิจ
  60s
 • Q8
  ถ้าฟ่านปิงปิงมีเงินจำนวนห้าแสนบาท ควรจะตัดสินใจเลือกลงทุนประเภทใดจึงจะมีความปลอดภัยในการลงทุน
  ซื้อพันธบัตรรัฐบาล
  ซื้อที่ดินไว้ขาย
  ซื้อร้านขายอาหารญี่ปุ่น
  ซื้อหุ้นทุน
  60s
 • Q9
  การลงทุนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อใครบ้าง
  ประชาชนที่ได้รับปันผลจากการลงทุน
  ผู้ออม และนักลงทุน
  นักธุรกิจ ผู้ผลิต ผู้บริโภค
  ผู้ออม นักธุรกิจ ประเทศ
  60s
 • Q10
  การกระทำข้อใดจัดเป็นการออมระยะยาว
  กุ้งออมเงินไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลในยามเจ็บป่ว
  โก้ออมเงินไว้ใช้จ่ายเมื่อออกจากงานเพราะชรา
  แก้วออมเงินไว้เป็นทุนการศึกษาแก่ลูก
  เก๋ออมเงินไว้ซื้อบ้าน
  60s
 • Q11
  ระบบเศรษฐกิจแบบผสม มีลักษณะสำคัญอย่างไร
  กิจการด้านการผลิตเป็นของเอกชน
  เอกชนทำการผลิต แต่รัฐเข้าไปแทรกแซง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
  รัฐและเอกชนร่วมกันวางแผนการผลิตสินค้า และบริการทุกประเภท
  การแข่งขันการผลิตเป็นไปอย่างเสรี
  60s
 • Q12
  การกำหนดราคาเพื่อกำจัดคู่แข่งรายอื่นเป็นพฤติกรรมการแข่งขันทางการค้าในลักษณะใด
  การรวมธุรกิจ
  การค้าที่ไม่เป็นธรรม
  การใช้อำนาจเหนือตลาด
  การตกลงร่วมกัน
  60s
 • Q13
  สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
  ปริมาณการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นในอัตราสูงมาก
  หลายประเทศเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกกันมากขึ้น
  ประเทศที่มีเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเปลี่ยนมาใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
  การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศมีความรุนแรงขึ้น
  60s
 • Q14
  เหตุผลสำคัญที่ทำให้หลายประเทศใช้นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
  สินค้านำเข้ามีมูลค่าสูงกว่าสินค้าส่งออก
  รัฐบาลต้องการรายได้จากภาษีนำเข้าจำนวนมาก
  ผู้ผลิตจากต่างประเทศเอาเปรียบผู้ผลิตในประเทศ
  สินค้าส่งออกขยายตัวในอัตราที่ต่ำในทุกๆปี
  60s
 • Q15
  เกี่ยวข้องกับนโยบายการค้าแบบเสรี
  รัฐบาลให้เงินอุดหนุนผู้ผลิตภายในประเทศ
  ออกนโยบายนำเข้าสินค้าจากประเทศต่างๆได้ทุกชนิด
  เก็บภาษีขาเข้าในอัตราที่ต่ำ
  ลดภาษีสินค้าที่ไปขายยังประเทศกำลังพัฒนา
  60s

Teachers give this quiz to your class