placeholder image to represent content

เกมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

Quiz by นาตาชา จารุจารีต

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  วันวิสาขบูชาคือวันใด

  วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2

  วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

  วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

  วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

  30s
  Edit
  Delete
 • Q2

  วันมาฆปุณณมี มีอีกชื่อเรียกว่าอะไร

  วันอัฏฐมีบูชา

  วันมาฆบูชา

  วันอาสาฬหบูชา

  วันวิสาขบูชา

  30s
  Edit
  Delete
 • Q3

  พุทธกิจที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญในช่วงเวลาบ่ายของทุกวันคือแสดงธรรมแก่ผู้มาเฝ้า

  true
  false
  True or False
  15s
  Edit
  Delete
 • Q4

  จงเรียงชื่อของวันสำคัญต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  Edit
  Delete
 • Q5

  วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ คือวันใด

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  Edit
  Delete
 • Q6

  ใครต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับอบายมุข

  จีระพรรณเล่นกีฬาตากฝนจนไม่สบายจึงไม่ไปโรงเรียน

  พนาพรเลี้ยงสุราเพื่อนที่มาช่วยงานบุญ

  จันทร์พรทำงานจนถึงเที่ยงคืน จึงกลับบ้าน

  กึกก้องดูละครเป็นเพื่อนภรรยาจนดึก

  30s
  Edit
  Delete
 • Q7

  ประเทศไทยรับรูปแบบการประกอบพิธีในวันวิสาขบูชามาจากประเทศใด

  Users enter free text
  Type an Answer
  45s
  Edit
  Delete
 • Q8

  จงจับคู่ความสัมพันธ์ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

  Users link answers
  Linking
  60s
  Edit
  Delete
 • Q9

  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดไม่มีการเวียนเทียน

  วันมาฆบูชา

  วันอาสาฬหบูชา

  วันเข้าพรรษา

  วันวิสาขบูชา

  30s
  Edit
  Delete
 • Q10

  วันโกน คือ วันขึ้น ๗ ค่ำ กับ ๑๔ ค่ำ และแรม ๗ ค่ำ กับแรม ๑๔ ค่ำ ของทุกเดือน

  true
  false
  True or False
  30s
  Edit
  Delete
 • Q11

  บุคคลใดแต่งกายไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดไม่เหมาะสมที่สุด

  ปิยดา ใส่ผ้าถุงพื้นบ้าน กับเสื้อยืดสีขาว

  ศุภิสรา ใส่กระโปรงยาวเสื้อสายเดี่ยว

  ศรัญธร ใส่ชุดขาวเหมือนแม่ชี

  นภัสสร ใส่ชุดนักเรียน

  30s
  Edit
  Delete
 • Q12

  เหตุการณ์ใดต่อไปนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในวันมาฆบูชา

  เป็นวันที่พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

  พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา

  พระสงฆ์จำนวน 1,250 องค์มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย

  เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประกาศศาสนา

  30s
  Edit
  Delete
 • Q13

  วันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่าอะไร

  ปตุรงคสันนิบาต

  ตตุรงคสันนิบาต

  จาตุรงคสันนิบาด

  จาตุรงคสันนิบาต

  30s
  Edit
  Delete
 • Q14

  โอวาทปาฏิโมกข์ เป็นหลักคำสอนสำคัญของศาสนาอิสลาม

  false
  true
  True or False
  15s
  Edit
  Delete
 • Q15

  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์

  true
  false
  True or False
  15s
  Edit
  Delete
 • Q16

  ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

  1. พระภิกษุทำวัตรเช้า

  2. อุบาสก อุบาสิกากล่าวคำอาราธนาศีลพระภิกษุให้ศีล

  3. ทุกคนกล่าวสาธุการ

  4. กล่าวอาราธนาธรรมพระนักเทศน์แสดงธรรม

  5. อุบาสก อุบาสิกาทำวัตรเช้า

  ข้อใดเรียงลำดับการประกอบพิธีกรรมในวันธรรมสวนะได้ถูกต้อง

  1 3 2 4 5

  1 2 5 4 3

  1 4 2 5 3

  1 2 3 4 5

  60s
  Edit
  Delete
 • Q17

  หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เรียกว่าอะไร

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  Edit
  Delete
 • Q18

  จงเรียงคำต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  Edit
  Delete
 • Q19

  วันเข้าพรรษามีกำหนดระยะเวลานานกี่เดือน

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  Edit
  Delete
 • Q20

  วันมาฆบูชา คือวันที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์

  true
  false
  True or False
  15s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class