placeholder image to represent content

สอบเก็บคะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่ 7-8

Quiz by Kru Wachi

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  1.            ใครเป็นผู้ค้นปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  60s
 • Q2

  2.   เศรษฐกิตพอเพียงจะสัมฤทธิผลได้เมื่อผู้ปฏิบัติมีคุณธรรมใดควบคู่

  ความกล้าหาญ

  ความมั่นคั่ง ความร่ำรวย

  ความเพียร  พยายาม

  ความรัก  ความเมตตา

  60s
 • Q3

  3. คุณสมบัติของเศรษฐกิจพอเพียงที่เรียกว่า  3  ห่วง  ข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับหลัก  3 ห่วง

  ความพอดี

  ความมีเหตุผล

  ความพอประมาณ

  ภูมิคุ้มกัน

  60s
 • Q4

  4.  การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ  ที่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ

  ความมีเหตุผล

  ความพอประมาณ

  ภูมิคุ้มกัน

  การพัฒนากาย

  60s
 • Q5

  5  ความพอดีทีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป

  การพัฒนาด้านปัญญา

  ภูมิคุ้มกัน

  ความพอประมาณ

  ความมีเหตุผล

  60s
 • Q6

  6. การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียง

  การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียง

  ภูมิคุ้มกัน

  การพัฒนากาย

  ความพอประมาณ

  60s
 • Q7

  7. เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นที่ใคร

   ผู้บริโภค

   ผู้บริโภค

  พ่อค้าคนกลาง

   ผู้ผลิต และผู้บริโภค

  60s
 • Q8

  8. เศรษฐกิจพอเพียงพูดถึงเมื่อใด

  4  ธ.ค.  2541

   4  ธ.ค.  2539

   4  ธ.ค.  2537

   4  ธ.ค.  2540

  60s
 • Q9

  9. หลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำว่า พอเพียงและการฝึกตนเองตรงกับข้อใด

   ทางสายกลาง

   ความพอประมาณ

  การพัฒนา

   ความมีเหตุผล

  60s
 • Q10

  10. ข้อใดต่อไปนี้จัดว่าเป็นการปฏิบัติตนตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

  โจ๊กนำเงินเก็บของแม่มาใช้จ่ายค่าโทรศัพท์ของตน

  ปูแบ่งเงินสามในสี่ส่วนของเงินเดือนไว้ใช้เที่ยวต่างจังหวัด

  หนุ่มขโมยผักบุ้งของแปลงผักข้างๆ  มาปลูกในแปลงของตนเอง  เพื่อจะได้มีผักไว้กินเยอะๆๆ

   แบงค์เก็บเงินใส่กระปุกออมสินเป็นประจำทุกวัน

  60s
 • Q11

  11.  บุคคลใดต่อไปนี้กล่าวถึงเกษตรทฤษฎีใหม่ ไม่ถูกต้อง

  จินตหรากล่าวว่าเกษตรทฤษฎีใหม่จงะสัมฤทธิ์ผลได้นั้นเกษตรกรต้องมีความตั้งใจ

   อาภาพรกล่าวว่าเกษตรทฤษฎีใหม่คำนึงถึงปัจจัยเรื่องของเงินทุนเป็นสำคัญในการดำเนินการ

  เอกชัยกล่าวว่าเกษตรทฤษฎีใหม่จะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยดีขึ้น

  พงศธรกล่าวว่าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่มีโครงการตัวอย่างทดลองอยู่ที่จังหวัดสระบุรี

  60s
 • Q12

  12. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ความสำคัญของเกษตรทฤษฎีใหม่

  มีการคำนวณเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่จะกักเก็บให้พอเพียงต่อการเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสม

  มีการวางแผนที่สมบูรณ์แบบสำหรับเกษตรกรรายย่อย 3ขั้นตอน

  การบริหารสัดส่วนที่ชัดเจน

  มีการวางระบบป้องกันแผ่นดินไหวและน้ำท่วมที่ได้ผล

  60s
 • Q13

  13. เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางหรือหลักการในบริหารจัดการสิ่งใด

  การบริหารการจัดการเรื่องที่ดินและน้ำ

   การบริหารการจัดการเรื่องน้ำและเมล็ดพันธ์ข้าว

  การบริหารการจัดการเรื่องที่ดินและที่อยู่อาศัย

  การบริหารการจัดการเรื่องระบบชลประทานและสหกรณ์

  60s
 • Q14

  14. การวางแผนที่สมบูรณ์แบบสำหรับเกษตรกรรายย่อย3 ขั้นตอน ในขั้นตอนแรกหมายถึงอะไร

   เกษตรกรรวมพลังกันในรูป กลุ่ม หรือสหกรณ์

   เตรียมดินเพื่อทำแปลงเกษตรขนาดใหญ่

  การแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4ส่วน ตามอัตราส่วน 30:30:30:10

   ติดต่อประสานงาน เพื่อจัดหาทุนหรือแหล่งเงินช่วยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  60s
 • Q15

  15. การวางแผนที่สมบูรณ์แบบสำหรับเกษตรกรรายย่อย3 ขั้นตอน ในขั้นที่สองหมายถึงอะไร

  เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่ม หรือ สหกรณ์

  เตรียมดินเพื่อทำแปลงเกษตรขนาดใหญ่

  ติดต่อประสานงาน เพื่อจัดหาทุน หรือแหล่งเงินช่วยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

   การแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วนตามอัตราส่วน 30:30:30:10

  60s

Teachers give this quiz to your class