placeholder image to represent content

เกมสนุกๆ

Quiz by สุดารัตน์ จันทร์ศิริ

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
6 questions
Show answers
 • Q1

  ข้อใด คือ ความหมายของ “วิชาชีพครู”

  วิชาชีพทางการศึกษาที่ทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีต่างๆ

  การประกอบวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญเฉพาะที่ไม่ซ้ำกับวิชาชีพอื่น

   

  บุคลากรที่ทำหน้าที่หลักในการสั่งสอนและถ่ายทอดความรู้

  30s
 • Q2

  ยุคของพัฒนาการของวิชาชีพครูมีกี่ยุค

  6 ยุค

  5 ยุค

  7 ยุค

  30s
 • Q3

  “โรงเรียนฝึกหัดครูแห่งแรก” ตั้งขึ้นในยุคใด

  ยุคการศึกษาไทยในสมัยการปกครองระบอบประชาธิปไตย

  ยุคการศึกษาไทยในสมัยปฏิรูปการศึกษา

  ยุคการศึกษาไทยโบราณ

  30s
 • Q4

  ในยุคที่มีความรุ่งโรจน์แห่งวิชาชีพครูได้ให้ตำแหน่งวิทยาฐานะของครู ดังนี้ ยกเว้นข้อใด

  ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

  ครูชำนาญการ

  ครูชำนาญการเชี่ยวชาญ

  30s
 • Q5

  องค์กรใดไม่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูไทย

  องค์กรใช้ครู

  องค์กรสื่อ

  องค์กรผลิตครู

  30s
 • Q6

  ข้อใดคือองค์กรที่ไม่เป็นทางการ

  สมาพันธ์ครูประถมศึกษาภาคต่างๆ

  องค์กรใช้ครู

  องค์กรผลิตครู

  30s

Teachers give this quiz to your class