placeholder image to represent content

หน่วยวัดทางไฟฟ้า

Quiz by Nureesun Duereh

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  แรงดันไฟฟ้ามีหน่วยเป็นอะไร ?
  โวลต์
  วัตต์
  จูล
  แอมแปร์
  45s
 • Q2
  กระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นอะไร ?
  จูล
  วัตต์
  โวลต์
  แอมแปร์
  45s
 • Q3
  กำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นอะไร ?
  โอห์ม
  วัตต์
  จูล
  เฮิรตซ์
  30s
 • Q4
  ไฟฟ้ากระแสตรง คือ ?
  ไฟฟ้าที่มีการไหลของอิเล็กตรอนไปในทิศทางเดียวตลอด
  ไฟฟ้าที่มีการไหลเวียนของไฟฟ้าไปในทิศทางเดียวกัน
  ไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลของอิเล็กตรอนไปในทิศทางเปลี่ยนแปลงซ้ำ ๆ กันตลอดเวลา
  ไฟฟ้าที่มีการไหลเวียนอย่างอิสระ
  45s
 • Q5
  ไฟฟ้ากระแสสลับ คือ ?
  ไฟฟ้าที่มีการไหลเวียนของอิเล็กตรอนในทิศทางตรงกันข้าม
  ไฟฟ้าที่มีไม่มีการไหลของอิเล็กตรอน
  ไฟฟ้าที่มีการไหลของอิเล็กตรอนไปในทิศทางเดียวตลอด
  ไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลของอิเล็กตรอนไปในทิศทางเปลี่ยนแปลงซ้ำ ๆ กันตลอดเวลา
  45s
 • Q6
  ข้อใดคือสูตรการหาค่ากำลังไฟฟ้า
  I = PE
  P = EI
  E = IP
  I = EP
  45s
 • Q7
  ความถี่ หมายถึงอะไร ?
  กำลังไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละครั้ง
  จำนวนรอบของกระแสไฟฟ้าสลับต่อวินาที
  อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน หรือ อัตราการทำงาน
  จำนวนรอบของอิเล็กตรอน
  45s
 • Q8
  ข้อใดคือหน่วยของ ความถี่ ?
  โอห์ม
  แอมแปร์
  จูล
  เฮิรตซ์
  45s
 • Q9
  ข้อใดคือเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า
  กิโลวัตต์เอาร์มิเตอร์
  โวลต์มิเตอร์
  แอมป์มิเตอร์
  ลักซ์มิเตอร์
  45s
 • Q10
  ตัวต้านทานมีรหัสแถบสี เหลือง เทา แดง ส้ม และน้ำตาล มีความต้านทานกี่โอห์ม ?
  Question Image
  257,000 โอห์ม
  384,000 โอห์ม
  482,000โอห์ม
  542,000 โอห์ม
  300s

Teachers give this quiz to your class