placeholder image to represent content

เชื้อเพลิงฟอสซิล

Quiz by รุจิลาภา พรสิงห์

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  ข้อใคือสถานที่ในประเทศไทยที่พบแหล่งน้ำมันดิบแห่งแรก
  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
  อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
  15s
 • Q2
  ข้อใดคือถ่านหินที่เรียงลำดับปริมาณคาร์บอนจากมากไปน้อย
  พีต ลิกไนต์ ซับบิทูมินัส บิทูมินัส แอนทราไซต์
  พีต ลิกไนต์ บิทูมินัส ซับบิทูมินัส แอนทราไซต์
  แอนทราไซต์ ซับบิทูมินัส บิทูมินัส ลิกไนต์ พีต
  แอนทราไซต์ บิทูมินัส ซับบิทูมินัส ลิกไนต์ พีต
  15s
 • Q3
  ถ่านหินในขั้นเริ่มต้น มีสีน้ำตาลถึงสีดำ มีความชื้นสูง เป็นลักษณะถ่านหินในข้อใด
  บิทูมินัส
  พีต
  แอนทราไซต์
  ลิกไนต์
  10s
 • Q4
  ข้อใดคือเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด
  กระบวนการกำจัดหรือลดมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  กระบวนการสร้างท่าเรือ
  กระบวนการนำไฟฟ้าไปใช้
  กระบวนการเกิดถ่านหิน
  15s
 • Q5
  ข้อใดคือสารประกอบอินทรีย์ที่แทรกอยู่ระหว่างชั้นตะกอนของหินน้ำมัน
  เคลย์
  เคอโคเจน
  ควอตซ์
  แคลไซต์
  10s
 • Q6
  หินน้ำมัน 1 กิโลกรัม เมื่อผ่านกระบวนการสกัดจะผลิตน้ำมันหินได้ตรงกับข้อใด
  1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  10 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  15s
 • Q7
  ข้อใดคือเหตุการณ์ในการเกิดปิโตรเลียม
  การซ้อนทับกันของพืชบนที่สูงๆ แล้วเกิดการหดตัว
  เกิดจากปฏิกิริยาการรวมตัวของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนต่างๆที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิต
  การที่เปลือกโลกเกิดการหดตัวและขยายตัวไม่เท่ากัน
  การทับถมของซากสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ดิน ใต้ทะเล เป็นเวลานานๆ
  15s
 • Q8
  ข้อใดคือความหมายของปิโตรเลียม
  น้ำมันที่ได้จากถ่านหิน
  น้ำมันที่ได้จากดิน
  น้ำมันที่ได้จากซากสิ่งมีชีวิต
  น้ำมันที่ได้จากไม้
  10s
 • Q9
  ข้อใดคือแก๊สที่มีมากในแก๊สธรรมชาติ
  บิวเทน
  มีเทน
  อีเทน
  โพรเพน
  10s
 • Q10
  ในแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมทีมีทั้งน้ำมันดิบ แก๊สธรรมชาติ และน้ำ ข้อคือการแยกชั้นเรียงลำดับจากบนลงล่าง
  น้ำมัน แก๊ส น้ำ
  น้ำมัน น้ำ แก๊ส
  แก๊ส น้ำมัน น้ำ
  แก๊ส น้ำ น้ำมัน
  15s

Teachers give this quiz to your class