placeholder image to represent content

อารยธรรมลุ่มแม่น้ำเหลือง

Quiz by สื่อการเรียนรู้ห้องเรียนเสมือนจริง Metaverse

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1

  ข้อใดคืออารยธรรมตะวันออก?

  อารยธรรมกรีก

  อารยธรรมอียิปต์

  อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

  อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ

  30s
 • Q2

  อารยธรรมจีนก่อนประวัติศาสตร์ มีแหล่งอารยธรรมที่สำคัญ 2 แหล่ง คือข้อใด

  ลุ่มแม่น้ำหยางเชา และแม่น้ำหลงซาน

  ลุ่มแม่น้ำโหหวง และแม่น้ำไนล์

  ลุ่มแม่น้ำสินธุ และแม่น้ำเหลือง

  ลุ่มแม่น้ำฮวงโห และลุ่มแม่น้ำแยงซี

  30s
 • Q3

  ศิลปวัฒนธรรมของจีน ด้านวรรณกรรม หลัก ๆ มี 3 เรื่องอะไรบ้าง

  ตั๋งโต๊ะ กวนหลิน ไซอิ๋ว

  ห้องสิน มังกรคู่ กวนอู

  สามก๊ก รามเกียรติ์ พงศาวดารสื่อจี้

  สามก๊ก ซ้องกั๋ง ไซอิ๋ว

  30s
 • Q4

  สามก๊ก เขียนขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่

  คริสต์ศตวรรษที่ ๒๗

  คริสต์ศตวรรษที่ ๒๐

  คริสต์ศตวรรษที่ ๑๔

  คริสต์ศตวรรษที่ ๑๗

  30s
 • Q5

  สมัยราชวงศ์ฉิน (๒๒๑ - ๒๐๖ ปีก่อนคริสต์ศักราช) เป็นสมัยสั้น ๆ เพียงกี่ปี

  10 ปี

  20 ปี

  24 ปี

  15 ปี

  30s

Teachers give this quiz to your class