placeholder image to represent content

ทบทวนความรู้กันหน่อย

Quiz by Nasibah Yueroh

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
22 questions
Show answers
 • Q1
  ลักษณะนามของโครโมโซม คืออะไร ?
  ชิ้น
  แท่ง
  อัน
  ตัว
  30s
 • Q2
  คนปกติมีจำนวนโครโมโซมเท่าใด ?
  42 แท่ง 21 คู่
  44 แท่ง หรือ 22 คู่
  48 แท่ง หรือ 24 คู่
  46 แท่ง หรือ 23 คู่
  30s
 • Q3
  ถ้าแมวมีจำนวนโครโมโซมในเซลล์ 38 โครโมโซม จะมีออโตโซมเท่าใด ?
  18 คู่
  17คู่
  19 คู่
  16 คู่
  30s
 • Q4
  อะไร ที่ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม รูปร่างหน้าตา รวมไปถึงนิสัย ?
  เยื่อหุ้มเซลล์
  ดีเอ็นเอ
  โครโมโซม
  ยีน
  30s
 • Q5
  ข้อใด เรียงจากหน่วยใหญ่ไปหน่วยย่อยสุด ได้ถูกต้อง ?
  โครโมโซม > ดีเอ็นเอ > ยีน
  ยีน > โครโมโซม > ดีเอ็นเอ
  โครโมโซม > ยีน > ดีเอ็นเอ
  ดีเอ็นเอ > ยีน > โครโมโซม
  30s
 • Q6
  ใครคือบิดาแห่งพันธุศาสตร์
  เกรเกอร์ โยฮันน์ เมนเดล
  เซอร์ไอแซก นิวตัน
  ไอน์สไตน์
  อาริส โตเติ้ล
  30s
 • Q7
  ทำไมเมนเดลจึงเลือกใช้ถั่วลันเตาในการทดลอง
  ปลูกยาก
  มีลักษณะที่หลากหลาย
  โตช้า
  ตายไว
  30s
 • Q8
  ลักษณะทางพันธุกรรมของถั่วลันเตาที่เมนเดลเลือกศึกษา มีกี่ลักษณะ (ตอบเป็นตัวเลข)
  2 ลักษณะ
  7 ลักษณะ
  4 ลักษณะ
  5 ลักษณะ
  30s
 • Q9
  ลักษณะถั่วลันเตาที่ปรากฏในรุ่น F1 เรียกว่าอะไร ?
  แอลลีลด้อย
  ลักษณะเด่น
  ลักษณะด้อย
  30s
 • Q10
  ลักษณะถั่วลันเตาที่ไม่ปรากฏในรุ่น F1 แต่ไปปรากฎในรุ่น F2 เรียกว่าอะไร ?
  ลักษณะด้อย
  แอลลีลเด่น
  ลักษณะเด่น
  30s
 • Q11
  ลักษณะ แต่ละลักษณะ ถูกควบคุมด้วยหน่วยควบคุมลักษณะ เรียกว่าอะไร ?
  ยีน
  แอลลีล
  ดีเอ็นเอ
  แฟกเตอร์
  30s
 • Q12
  ชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งของ "แฟกเตอร์" คืออะไร ?
  ดีเอ็นเอ
  ยีน
  แอลลีล
  30s
 • Q13
  การที่แอลลีลเด่น มีความสามารถไม่ให้แอลลีลด้อยปรากฎลักษณะ เรียกว่าอะไร ?
  การข่มร่วมกัน
  การข่มอย่างสมบูรณ์
  การข่มไม่สมบูรณ์
  30s
 • Q14
  ข้อใด เรียกว่า จีโนไทป์ ?
  TT Tt tt
  สีเขียว
  ต้นสูง
  มีลักยิ้ม
  30s
 • Q15
  ข้อใด เรียกว่า ฟีโนไทป์ ?
  ผิวเข้ม
  Bb
  Oo
  AA
  30s

Teachers give this quiz to your class