placeholder image to represent content

พลังงานจลน์

Quiz by สมปอง ภู่ยางโทน

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1

  รถยนต์มีมวล 1,200 kg แล่นด้วยความเร็ว 20 m/s รถยนต์มีพลังงานจลน์เท่าไร

  240 J

  240,000 J

  24,000 J

  2,400 J

  60s
 • Q2

  พลังงานจลน์เกิดขึ้นเมื่อใด

  วัตถุเปลี่ยนรูปร่าง

  วัตถุเปลี่ยนสี

  วัตถุหยุดนิ่ง

  วัตถุเคลื่อนที่

  15s
 • Q3

  วัตถุชิ้นหนึ่งมีมวล 6 กิโลกรัม มีพลังงานจลน์ 75 จูล ดังนั้นวัตถุชิ้นนี้จะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่าไร

  25 m/s

  5 m/s

  20 m/s

  15 m/s

  60s
 • Q4

  วัตถุชิ้นหนึ่งมีมวล 8 กิโลกรัม ตกจากที่สูง 5 เมตร จงหาพลังงานศํกย์ของวัตถุขณะกระทบพื้นดิน

  40 J

  400 J

  800 J

  80 J

  60s
 • Q5

  วัตถุมวล m ความเร็ว v มีพลังงานจลน์เป็น E ถ้าให้ความเร็วของวัตถุเพิ่มขึ้นจากเดิม 4 เท่า พลังงานจลน์ของวัตถุมีค่าเป็นกี่เท่าของพลังงานจลน์เดิม

  4 เท่า

  2 เท่า

  16 เท่า

  8 เท่า

  60s

Teachers give this quiz to your class