placeholder image to represent content

วิชาหน้าที่ ห้อง AR.1102 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565

Quiz by aunyaphak somket

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  “นายแดงและนายดำได้สาบานเป็นพี่น้องกันหากมีสิ่งใดที่อีกฝ่ายจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ จะช่วยอย่างสุดความสามารถและรักกันเสมือนพี่น้องที่มีพ่อแม่เดียวกัน”

  จากข้อความดังกล่าว รูปแบบความสัมพันธ์ของนายดำและนายดำตรงกับสถาบันทางสังคมใด

  สถาบันการศึกษา

  สถาบันเศรษฐกิจ

  สถาบันศาสนา

  สถาบันครอบครัว

  สถาบันนันทนาการ

  120s
 • Q2

  น้อยหน่าไม่ยอมใส่ชุดดำไปร่วมงานศพของญาติผู้ใหญ่แสดงว่าน้อยหน่าปฏิบัติขัดกับบรรทัดฐานสังคมในข้อใด

  จารีต

  กฎหมาย

  ข้อบังคับหมู่บ้าน

  วิธีประชา

  ประเพณี

  120s
 • Q3

  ข้อใดคือความสำคัญของบรรทัดฐานทางสังคม

  วางกรอบพฤติกรรมของคนในสังคม

  วางกรอบฐานะของคนในสังคม

  วางกรอบหน้าที่ของคนในสังคม

  วางกรอบการปกครองของสังคม

  วางกรอบความชอบของคนในสังคม

  120s
 • Q4

  ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมหรือประเพณีที่เกิดจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์

  ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว

  ประเพณีการแข่งเรือยาว

  ประเพณีการลอยกระทง

  ประเพณีสงกรานต์

  ประเพณีไหลเรือไฟ

  120s
 • Q5

  ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “สังคมไทย”

  สังคมไทยมีวัฒนธรรมไทยเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต

  คำว่า “สังคมไทย” หมายรวมไปถึงชนกลุ่มน้อย ที่อาจจะมีศาสนาแตกต่างกัน

  กลุ่มชนที่มีเชื้อชาติไทย เป็นเชื้อชาติดั้งเดิม

  กลุ่มคนที่ยึดวัฒนธรรมไทย เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต

  ในสังคมไทย อาจจะมีวัฒนธรรมหลากหลาย แตกต่างกัน

  120s
 • Q6

  ข้อใดเป็นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาด้านมลพิษทางอากาศในประเทศไทย

  การตัดไม้ทำลายป่า

  การจับปลานอกเขตที่รัฐบาลกำหนด

  การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่

  การลักลอบกำจัดขยะผิดกฎหมาย

  การเติบโตด้านอุตสาหกรรม

  120s
 • Q7

  เพราะเหตุใด ในแต่ละสังคมจึงมีค่านิยมที่แตกต่างกัน

  ค่านิยมเป็นสิ่งที่มนุษย์กำหนดขึ้นมา

  ค่านิยมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น

  ค่านิยมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อม

  ค่านิยมจะเปลี่ยนไปตามยุคของผู้ปกครอง

  ค่านิยมตามเพลงที่ศิลปินปล่อยเพลงออกมาช่วงขณะนั้น ๆ

  120s
 • Q8

  ใครปฏิบัติตนตามแนวคิดการปกครองระบอบประชาธิปไตย

  วิเวียน เลือกต้นน้ำเป็นผู้ใหญ่บ้านสาเหตุเพราะต้นน้ำซื้อเสียงวิเวียนก่อนวันเลือกตั้ง 2 วัน

  ธาร ลงสมัครเป็นประธานชมรมดนตรีสากล แต่มีผู้สมัครเพียงคนเดียวคือธาร

  รวงข้าว เป็นหัวหน้าห้อง ขอให้เพื่อนๆในห้องโหวดเลือกคนถือพานประจำปี

  คิม ได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียนเขาหัวเราะเยาะต่อผู้สมัครที่แพ้การเลือกตั้งประธานนักเรียน

  วิชญ์ ประธานสีแดง ได้สั่งให้น้อง ๆ ชั้น ปวช. ปี 1ทุกคนขึ้นสแตนเชียร์

  120s
 • Q9

  รัฐรวมหรือ สหพันธรัฐจะต้องประกอบไปด้วยมลรัฐอย่างน้อยกี่มลรัฐ

  3 มลรัฐ

  6 มลรัฐ

  5 มลรัฐ

  2 มลรัฐ

  4 มลรัฐ

  120s
 • Q10

  ประเทศไทย ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหมายความว่าอย่างไร

  ประเทศไทยปกครองโดยยึดเสียงข้างมากของประชาชนแต่สิทธิ์ในการบริหารประเทศอยู่ที่กษัตริย์

  ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักร

  ประเทศไทยสามารถแบ่งแยกการปกครองในเขตพื้นที่ตามความประสงค์ของประชาชนได้

  ประเทศไทยสามารถมีประธานาธิบดีได้

  สามารถตั้งรัฐปัตตานีปกครองตนเองได้

  120s
 • Q11

  รัฐธรรมนูญกำหนดประเภทของศาลไว้กี่ประเภท

  5 ประเภท

  7 ประเภท

  4 ประเภท

  8 ประเภท

  6 ประเภท

  120s
 • Q12

  บุคคลใดปฏิบัติตนตามหลักภราดรภาพ

  อาจารย์กิตติยอมรับฟังเสียงส่วนใหญ่ในการเลือกร้านอาหาร แม้ตนเองจะไม่ชอบร้านอาหารที่เสียงส่วนใหญ่เลือก

  พี่ธนา แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองลงสื่อโซเซียลมีเดีย

  พี่หนวดชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลขับไล่ชาวโรฮิงญาออกนอกประเทศ

  อาจารย์นิตต์สอนนักศึกษาด้วยความตั้งใจ และเมตตาศิษย์แม้นักศึกษาจะมาจากหลากหลายประเทศ

  ผอ. กวิน เปิดดอกาสให้ลูกน้องแสดงความคิดเห็นทางการมเองได้แม้จะขัดกับแนวความคิดของตนเอง

  120s
 • Q13

  ศาลใดเป็นผู้พิจารณาข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับหน่วยงานภาครัฐ

  ศาลปกครอง      

  ศาลยุติธรรม

  ศาลรัฐธรรมนูญ

  ศาลทหาร

  ศาลชั้นต้น

  120s
 • Q14

  ข้อใดไม่ใช่ฐานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ไทย

  ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ

  ทรงดำรงตำแหน่งในการบริหารงานในคณะรัฐบาล

  ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย

  ทรงเป็นพุทธมามะกะ

  มีพระราชอำนาจในการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

  120s
 • Q15

  “ในตลาดเครือข่ายมือถือ พบว่า มีการแข่งขันทางการตลาดระหว่างค่าย AIS และ True อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ พบว่าได้มีการจัดโปรโมชั่น เพื่อดึงลูกค้าต่างค่าย เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณลูกค้าให้สูงขึ้น”

  จากข้อความดังกล่าว สอดคล้องกับเสรีภาพด้านใด

  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

  เสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นสมาคม

  เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรี

  เสรีภาพในความเชื่อ ลัทธิ

  เสรีภาพในการสื่อสารกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย

  120s

Teachers give this quiz to your class