placeholder image to represent content

แบบฝึกหัดการพูด

Quiz by 116ปัณฑิตา มุงคุณคําชาว

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

   ข้อใดให้ความหมายของการพูดได้ถูกต้องชัดเจนที่สุด

  การถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของผู้พูดไปยังผู้ฟังด้วยน้ำเสียง ถ้อยคำและกิริยาท่าทางต่างๆ

  พฤติกรรมการใช้ถ้อยคำ น้ำเสียงและอากัปกิริยาของมนุษย์

  การเปล่งเสียงออกมา

  การติดต่อสื่อสารของมนุษย์ด้วยการใช้ถ้อยคำและน้ำเสียง

  60s
 • Q2

  สำนวนคำในข้อใดแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการพูด

  พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง

  พูดดีเป็นศรีแก่ตัว พูดชั่วอัปราชัย

  ปากปราศรัย ใจเชือดคอ

  สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล

  60s
 • Q3

  ข้อใดต่อไปนี้คือจุดมุ่งหมายในการพูดชัดเจนที่สุด

  พูดเพื่ออะไร พูดเรื่องอะไร พูดอย่างไร

  พูดเพื่อเเลกเปลี่ยน

  พูดเพื่อประชาสัมพันธ์

  พูดเพื่อให้เกิดเรื่องราว

  60s
 • Q4

  ข้อใดคือจุดมุ่งหมายการพูดเพื่อจรรโลงใจ

  การพูดเพื่อบอกเล่าประสบการณ์

  การพูดเพื่อขจัดข้อสงสัย

  การพูดถ่ายทอดเรื่องราว

  การพูดเพื่อชี้ให้เห็นคุณค่าและความงาม ความดี

  60s
 • Q5

  การโฆษณาสินค้าที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวัน จัดเป็นการพูดเพื่อจุดมุ่งหมายใด

  การพูดเพื่อโน้มน้าวใจ

  การพูดเพื่อจรรโลงใจ

  การพูดเพื่อค้นหาคำตอบ

  การพูดให้ความรู้และข้อเท็จจริง

  60s
 • Q6

  ข้อใดคือองค์ประกอบสำคัญของการพูด

  ผู้พูด สาร ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร

  ผู้พูด กาลเทศะ ผู้ฟัง

  ผู้พูด สาร ผู้ฟัง กาลเทศะ

  สาร กาลเทศะ ผู้พูด

  60s
 • Q7

  องค์ประกอบใดของการพูดที่สามารถชี้วัดได้ว่าการพูดในครั้งนั้นสัมฤทธิ์ผล

  ผู้ฟัง

  สาร

  ผลตอบสนอง

  สื่อ

  60s
 • Q8

  การเตรียมตัวในการพูดหมายถึงข้อใด

  ผู้พูดควรพูดเร็วๆสั้นๆ

  ผู้พูดควรหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเอง

  ผู้พูดควรเชื่อฟังเสมอ

  ผู้พูดควรคิดวิเคราะห์ก่อนพูดเสมอ

  60s
 • Q9

  ข้อใดต่อไปนี้เป็นหลักการในการพูด

  ถูกทุกข้อ

  กำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน

  การฝึกซ้อมการพูด

  การเลือกเรื่องที่จะพูด

  60s
 • Q10

  ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในการพูดแนะนำตนเองคือข้อใด

  สิ่งที่กลัว

  ชื่อ-นามสกุล

  ชื่อพ่อแม่

  สิ่งที่ชอบ

  60s
 • Q11

  การกล่าวคำปราศรัยของบุคคลสำคัญ จัดเป็นการพูดในรูปแบบใด

  การสัมภาษณ์

  การแสดงสุนทรพจน์

  การอภิปราย

  การแสดงปาฐกถา

  60s
 • Q12

  ข้อใดเป็นเรื่องที่ควรนำมาสนทนากับคนที่พึ่งรู้จัก

  ปัญหาการเมือง

  ความเป็นอยู่ในครอบครัว

  ดิน ฟ้า อากาศ

  ความเชื่อทางศาสนา

  60s
 • Q13

  ข้อใดต่อไปนี้คือการเตรียมตัวเพื่อนำเสนองาน

  การซักซ้อมก่อนนำเสนอจริง

  การจัดข้อเพื่อนำเสนอ

  การซ้อมเพื่อให้เกิดความมั่นใจ

  ถูกทุกข้อ

  60s
 • Q14

  การพูดในข้อใดมีน้ำเสียงต่างกับข้ออื่น

  หยุดทีเถอะ ฉันจะนอน

  หยุดทีเถอะ แล้วอย่าหาว่าไม่เตือนนะ

  หยุดทีเถอะ พูดเรื่องอื่นบ้างได้ไหม

  หยุดทีเถอะ เธอเหนื่อยมากแล้ววันนี้

  60s
 • Q15

  คำพูดในข้อใดไม่แสดงการวิเคราะห์วิจารณ์

  ดูละครสะดุดรักเมื่อคืน สงสารพระเอกใครมีแม่ที่คอยบงการอย่างนี้น่าอนาถ

  ข่าวโทรทัศน์ทุกช่องเมื่อคืนตรงกันหมด เป็นข่าวรถขนระเบิดสภาพเตรียมพร้อม

  สารคดีชีวิตสัตว์ป่าทำให้ได้ข้อคิดจริงๆชีวิตใครใครก็รักเราท่านประจักษ์กันหรือไม่

  ฉันว่าดูหนังเรื่องโหมโรงจบแล้ว ทำให้รักดนตรีไทยขึ้นเยอะเลย

  60s

Teachers give this quiz to your class