placeholder image to represent content

คณิตศาสตร์

Quiz by krupoomDPD

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  ถ้าคุณมีเงิน 500 บาท และคุณซื้อของหวานไป 300 บาท คุณจะเหลือเงินเท่าไหร่?
  200 บาท
  100 บาท
  400 บาท
  700 บาท
  30s
 • Q2
  หากหนึ่งกล่องบรรจุลูกบอล 8 ลูก คุณจะต้องใช้กล่องเท่าไหร่หากต้องการบรรจุลูกบอล 64 ลูก?
  7 กล่อง
  9 กล่อง
  8 กล่อง
  6 กล่อง
  30s
 • Q3
  ชั้นหนังสือมี 4 ชั้น แต่ละชั้นมีหนังสือ 5 เล่ม คุณมีหนังสือทั้งหมดกี่เล่ม?
  25 เล่ม
  15 เล่ม
  20 เล่ม
  9 เล่ม
  30s
 • Q4
  ถ้าแต่ละดอกไม้มีราคา 10 บาท และคุณซื้อดอกไม้ไปทั้งหมด 5 ดอก คุณจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่?
  25 บาท
  40 บาท
  15 บาท
  50 บาท
  30s
 • Q5
  ถ้าคุณแบ่งขนมปังออกเป็น 10 ชิ้น และแต่ละชิ้นมีราคา 2 บาท หากคุณขายขนมปังทั้งหมด คุณจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่?
  15 บาท
  30 บาท
  10 บาท
  20 บาท
  30s
 • Q6
  หากคุณมีเหรียญ 5 บาท 10 เหรียญ และเหรียญ 1 บาท 20 เหรียญ คุณมีเงินทั้งหมดกี่บาท?
  90 บาท
  70 บาท
  30 บาท
  50 บาท
  30s
 • Q7
  ถ้าสนามหญ้ามีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความยาว 40 เมตร และความกว้าง 30 เมตร พื้นที่สนามหญ้าทั้งหมดเป็นเท่าไหร่?
  1200 ตารางเมตร
  1100 ตารางเมตร
  700 ตารางเมตร
  1300 ตารางเมตร
  30s
 • Q8
  หากคุณได้รับการบ้านที่ต้องเขียนสรุปหนังสือ 1 เล่ม ซึ่งคุณสามารถเขียนได้ 20 หน้าต่อวัน หากหนังสือมีทั้งหมด 100 หน้า คุณจะเขียนเสร็จในเวลากี่วัน?
  6 วัน
  10 วัน
  4 วัน
  5 วัน
  30s
 • Q9
  หากคุณซื้อดินสอ 2 แท่งโดยแท่งละ 5 บาท และยางลบ 3 ชิ้นโดยชิ้นละ 2 บาท คุณจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่?
  12 บาท
  14 บาท
  10 บาท
  16 บาท
  30s
 • Q10
  ครอบครัวหนึ่งต้องการปลูกต้นไม้รอบบ้าน ถ้าทุกๆ จุดระยะห่าง 4 เมตร จะปลูกได้ 1 ต้น และคิดว่าโดยรอบบ้านมีความยาวทั้งหมด 80 เมตร พวกเขาจะปลูกต้นไม้ได้ทั้งหมดกี่ต้น?
  15 ต้น
  25 ต้น
  30 ต้น
  20 ต้น
  30s

Teachers give this quiz to your class