placeholder image to represent content

วิชาสัมมนา

Quiz by Saveera Alrapas

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
9 questions
Show answers
 • Q1

  ครูผู้สอนชื่ออะไร

  อ.กาญดา

  อ.ศิโรรัตน์

  อ.อภิรดี

  อ.สะวีรา

  10s
 • Q2

  การติดดอกไม้กลัดอกเสื้อให้กับประธานในพิธีวิทยากร ถือเป็นการดำเนินการจัดสัมมนาในขั้นตอนใด

  พิธีปิดการสัมมนา

  การต้อนรับ

  พิธีเปิดการสัมมนา        

  การลงทะเบียน

  15s
 • Q3

  การดำเนินการประชุมสัมมนารูปแบบใดที่นิยมจัดกันมากที่สุด

  การติดประกาศ       

  การบรรยาย

  การสาธิต

  การอภิปราย

  30s
 • Q4

  สิ่งใดต่อไปนี้ไม่จำเป็น ต้องมีในพิธีการเปิดการสัมมนา

  ไมค์โครโฟนและเครื่องขยายเสียง

  ที่นั่งสำหรับวิทยากร

  พลุ ไฟ

  โต๊ะหมู่บูชา

  15s
 • Q5

  ข้อใด ไม่ใช่เอกสารประกอบการสัมมนา

  ใบจัดซื้ออาหารว่างที่ใช้ในการสัมมนา

  กำหนดการสัมมนา

  คำกล่าวเปิดและปิดการสัมมนาของประธานในพิธี

  เอกสารประกอบการบรรยาย

  15s
 • Q6

  ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง กับการเตรียมสัมมนาในขั้นการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา  

  วิเคราะห์ความต้องการของบุคลากร

  วิเคราะห์ปัญหาที่ต้องการทราบ

  วิเคราะห์งบประมาณ

  วิเคราะห์นโยบาย

  15s
 • Q7

  การตั้งชื่อเรื่องการสัมมนาควรหลีกเลี่ยงการใช้คำแบบไหน

  คำที่มีความหมาย

  ใช้คำชัดเจน

  ใช้คำทับศัพท์

  ใช้คำย่อ

  15s
 • Q8

  การเขียนหลักการและเหตุควรมีกี่ย่อหน้า

  3 ย่อหน้า

  1 ย่อหน้า

  4 ย่อหน้า

  2 ย่อหน้า

  15s
 • Q9

  การกำหนดการสัมมนา ควรเริ่มจากอะไรเป็นอันดับแรก

  ลงทะเบียน พิธีเปิด การบรรยาย กิจกรรม การประชุมย่อย ปิดสัมมนา

  ลงทะเบียน พิธีเปิด การบรรยาย การประชุมย่อย กิจกรรม ปิดสัมมนา

  ลงทะเบียน พิธีเปิด การประชุมย่อย การบรรยาย กิจกรรม ปิดสัมมนา

  ลงทะเบียน พิธีเปิด การบรรยาย กิจกรรม ปิดสัมมนา  การประชุมย่อย

  15s

Teachers give this quiz to your class