placeholder image to represent content

การประเมินการปฏิบัติ

Quiz by นิภาส หลงขาว

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  1. ความหมายของการประเมินการปฏิบัติ คือข้อใด
  ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน
  ประเมินจิตพิสัยของผู้เรียน
  การรวบรวมการปฏิบัติของผู้เรียนเป็นกระบวนการเคลื่อนไหวทางร่างกาย/ความสามารถทางสมองและจิตใจ
  การประเมินตามสภาพจริงของผู้เรียน
  20s
 • Q2
  2. ข้อใดไม่ใช่ความมุ่งหมายของการประเมินการปฏิบัติ
  เชื่อมโยงและการบูรณาการความรู้กับชีวิตจริง
  ตอบสนองกับความสามารถของบุคคลที่แตกต่างกัน
  เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านจริยธรรม
  ผู้เรียนประยุกต์ใช้การสื่อสารขั้นพื้นฐานและทักษะทางวิชาการผ่านการปฏิบัติงานที่หลากหลาย
  20s
 • Q3
  3. องค์ประกอบสำคัญของการประเมินการปฏิบัติ
  2 องค์ประกอบ
  3 องค์ประกอบ
  5 องค์ประกอบ
  4 องค์ประกอบ
  20s
 • Q4
  4. แบบทดสอบใดเป็นการวัดผู้เรียนเป็นรายบุคคล
  แบบทดสอบปรนัย
  แบบทดสอบข้อเขียน
  แบบทดสอบปากเปล่า
  แบบทดสอบอัตนัย
  20s
 • Q5
  5. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค
  ทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการประเมินงานของตนเอง
  มีความยุติธรรมต่อผู้เรียน
  มีความง่ายต่อการประเมินคะแนนจิตพิสัยของผู้เรียน
  ชี้ให้เห็นทั้งสิ่งที่นักเรียนเรียนรู้และวิธีที่เรียนรู้
  20s
 • Q6
  6. พระมหาเทวีเจ้าส่งแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อศึกษาต่อที่โรงเรียนเมืองทิพย์วิทยา จัดอยู่ในแฟ้มสะสมผลงานประเภทใด
  Question Image
  แฟ้มสะสมผลงานทางวิชาการ
  แฟ้มสะสมงานเชิงวิชาชีพ
  แฟ้มหอคำ
  แฟ้มสะสมงานส่วนบุคคล
  20s
 • Q7
  7. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนแรกของการสร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค
  สร้างโครงร่างของเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค
  กำหนดมิติที่จะพิจารณาในชิ้นงาน
  เขียนคำบรรยายความสามารถที่คาดหวังจะให้เกิดกับนักเรียน
  กำหนดคุณลักษณะที่จะประเมินจากจุดประสงค์
  20s
 • Q8
  8. ส่วนประกอบใดของแฟ้มสะสมงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ และผลการเรียนรู้
  การกำหนดเวลา
  เนื้อหา
  การประเมินแฟ้มสะสมงาน
  จุดมุ่งหมาย
  20s
 • Q9
  9. เจ้าคุณพระนิรมลมีความบกพร่องทางการเรียนรู้แสดงว่าครูผู้สอนต้องใช้การประเมินการปฏิบัติในข้อใด
  Question Image
  ข้อดีของการประเมินการปฏิบัติ
  ข้อจำกัดของการประเมินการปฏิบัติ
  หลักการของการประเมินการปฏิบัติ
  เครื่องมือประเมินการปฏิบัติ
  20s
 • Q10
  10. บังลี กำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในการปฏิบัติให้ชัดเจนเที่ยงตรง จัดอยู่หลักการใดของการประเมินการปฏิบัติ
  ประเมินให้ตรงตามเป้าหมายการเรียนรู้
  การสร้างความยุติธรรมในการประเมินผล
  กำหนดงานให้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
  พิจารณาตัดสินจากความถนัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  20s

Teachers give this quiz to your class