placeholder image to represent content

สังคม (ปลายภาค) M.3

Quiz by Thana F. (Baifern)

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  สัญญาซื้อขายในข้อใดที่ต้องทำเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

  แหวนเพชร     

  รถจักรยาน

  ห้องแถว

  โทรศัพท์เคลื่อนที่

  300s
 • Q2

  ตู่ ป้อม และเอ๋ ร่วมกันต่อยตั้ม เพื่อแย่งโทรศัพท์ แล้วพากันหลบหนีไป ตู่ ป้อม และเอ๋  มีความผิดฐานใด

  ชิงทรัพย์

  ลักทรัพย์

  ปล้นทรัพย์ 

  วิ่งราวทรัพย์

  300s
 • Q3

  ข้อใดเรียงลำดับโทษทางอาญาจากหนักไปเบาได้ถูกต้อง

  ประหารชีวิต กักขัง จำคุก ริบทรัพย์สิน ปรับ

  ประหารชีวิต กักขัง จำคุก ปรับ ริบทรัพย์สิน

  ประหารชีวิตจำคุก กักขัง ริบทรัพย์สิน ปรับ

  ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน     

  300s
 • Q4

  เด็กชายโต้งแอบหยิบรองเท้าคู่ใหม่ของเด็กชายเต้ยที่วางไว้หน้าห้องสมุดไปแล้วเอารองเท้าคู่เก่าของตนมาวางไว้แทนเด็กชายโต้งมีความผิดฐานใด

  ยักยอกทรัพย์

  วิ่งราวทรัพย์

  ชิงทรัพย์

  ลักทรัพย์ 

  300s
 • Q5

  หน่วยงานบริหารราชการแผ่นดินในข้อใดที่ดูแลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

  กระทรวงคมนาคม

  กระทรวงมหาดไทย

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  300s
 • Q6

  ถ้านักเรียนพบเด็กที่ถูกทอดทิ้งใช้แรงงานผิดกฎหมาย นอกจากจะแจ้งตำรวจแล้ว จะสามารถขอความร่วมมือ จากองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนในข้อใด

  มูลนิธิเด็ก

  กรมแรงงาน

  กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ

  กระทรวงยุติธรรม

  300s
 • Q7

  การที่นักเรียนทุกคนได้เรียนในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนในเรื่องใด

  สิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

  สิทธิเสรีภาพในการเรียนรู้

  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

  สิทธิเสมอภาคในการศึกษา

  300s
 • Q8

  การที่ชาวไทยทุกคนมีสิทธิเสรีภาพทางความคิดการนับถือศาสนา การเลือกถิ่นที่อยู่นั้นสอดคล้องกับสิทธิมนุษยชน ในข้อใด

  มนุษย์มีอิสระเสรีภาพในการดำเนินชีวิต

  มนุษย์ได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม

  มนุษย์ทุกคนได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาค

  มนุษย์ทุกคนได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน

  300s
 • Q9

  วันสำคัญในข้อใดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์

  วันสงกรานต์ วันพืชมงคล

  วันจักรี วันสงกรานต์

  วันจักรี วันฉัตรมงคล   

  วันวิสาขบูชา วันครอบครัว

  300s
 • Q10

  “ปัจจุบันคนทั่วโลกสามารถติดต่อสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศ” จากข้อความดังกล่าวเป็นการเลือกรับวัฒนธรรมสากลอย่างไร

  การเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต

  การเลือกรับในด้านการศึกษาแนวคิดที่สำคัญและระบบเทคโนโลยี

  การเลือกรับวัฒนธรรมสากลในส่วนที่แสดงถึงการร่วมมือกันของมนุษย์

  การเลือกรับในส่วนที่แสดงถึงการพัฒนาวัฒนธรรมของประเทศในยุโรป

  300s
 • Q11

  การดำเนินชีวิตตามวัฒนธรรมไทยส่งผลดีมากที่สุดในข้อใด

  เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

  สมาชิกในสังคมมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง

  คนในสังคมไทยมีลักษณะคล้ายคลึงกันมีความผูกพันกัน

  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

  300s
 • Q12

  นักเรียนจะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอย่างเหมาะสมได้หลายประการ ยกเว้นข้อใด

  ร้องเพลงไทยผสมกับเพลงตะวันตก

  ยกย่องปราชญ์ท้องถิ่น

  ใช้แก้วน้ำลายไทย

  ใช้ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาใส่อาหาร

  300s
 • Q13

  ปัญหาใดที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากร

  ปัญหาเศรษฐกิจ

  ปัญหาการเมือง

  ปัญหาสังคม   

  ปัญหายาเสพติด

  300s
 • Q14

  การกระทำในข้อใดจัดว่าเป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เหมาะสม

  ผู้มีอำนาจของคู่กรณีดำเนินการตัดสิน

  การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ย

  การอภิปรายหรือการโต้วาทีระหว่างกลุ่ม

  การแจ้งความต่อตำรวจให้ดำเนินคดีต่อคู่กรณี

  300s
 • Q15

  การที่ประชากรเพิ่มจำนวนมากขึ้นมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร

  ที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอ อยู่กันอย่างแออัดมีการตัดไม้ทำลายป่าทำให้เกิดน้ำท่วม

  ประชาชนนำทรัพยากรมาใช้ในการดำเนินชีวิตมากขึ้น

  มีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็นที่หารายได้ของประชาชน

  ประชาชนมีจำนวนมากต้องไปอาศัยอยู่ในป่า ต้องตัดไม้ มาสร้างบ้าน

  300s

Teachers give this quiz to your class