placeholder image to represent content

ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຫ້ອງ​ການ1

Quiz by Vannila Onpadith

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
8 questions
Show answers
 • Q1

  ອົງປະກອບສໍາຄັນຂອງການບໍລິຫານຫ້ອງການມີຈັກອົງປະກອບ?

  7

  6

  8

  5

  20s
 • Q2

  ເອກະສານມີຈັກປະເພດ?

  4

  3

  5

  2

  20s
 • Q3

  ຄົນເປັນສາເຫດ ແລະ ເປັນປັດໄຈສໍາຄັນທີ່ສຸດ ໃນການບໍລິຫານຫ້ອງການ

  true
  false
  True or False
  20s
 • Q4

  ຫນ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ບໍລິຫານຫ້ອງການມີຈັກໜ້າທີ່?

  5

  4

  6

  7

  20s
 • Q5

  ການບໍລິຫານເວລາຕ້ອງເລີ່ມຈາກການຈັດການຕົວເອງ

  true
  false
  True or False
  20s
 • Q6

  ເອກະສານທາງດ້ານກົດຫມາຍທີ່ດັດປັບສາຍພົວພັນສັງຄົມ, ມີຜົນບັງຄັບທົ່ວໄປຫຼືມີຜົນບັງຄັບສະເພາະ ຊຶ່ງຖືກສ້າງຂຶ້ນ, ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ໂດຍອົງການທີ່ມີສິດອໍານາດຂອງລັດຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. ແມ່ນເອກະສານຫຍັງ?

  ເອກະສານສະເພາະຂະແໜງການ

  ເອກະສານບໍລິຫານ

  ເອກະສານບໍລິຫານທົ່ວໄປ

  ເອກະສານນິຕິກຳ

  30s
 • Q7

  ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວທັງໝົດຂອງໜ້າເຈ້ຍຕັ້ງຄ່າ (Line spacing) ຕ້ອງຕັ້ງແນວໃດ?

  Single: 1.10-1.15

  Single: 1.15-1.25

  Single: 1.0-1.05

  Single: 1.0-1.15

  30s
 • Q8

  ການຈັດສົ່ງເອກະສານລັບ ຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດ?

  ເຮັດເປັນຊອງດຽວ ຕ້ອງປິດປາກຊອງ

  ເຮັດເປັນສອງຊອງເອກະສານຊ້ອນກັນ

  ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃສ່ຊອງ ແຕ່ຈັດສົ່ງທັນທີ

  30s

Teachers give this quiz to your class