Quizalize logo
placeholder image to represent content

2nd Quarter Formative Test in Grade 5

Quiz by CID Office SDO Balanga

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet
36 questions
Show answers
 • Q1

  Give the right tense of the verb in this statement. 

  Six weeks after the disaster, the neighborhood ______as it usually did. 

  will look

  look

  looked

  looks

  30s
  Edit
  Delete
 • Q2

  Choose the conjunction for the given sentence. 

  Karen is coming _____ she will be late. 

  but

  because

  so

  And

  30s
  Edit
  Delete
 • Q3

  A frontliner can travel 1.5 kilometers per hour on his bike. How far can he travel in 2.5 hours?

  3.85 km

  3.95 km

  3.75 km

  4 km

  30s
  Edit
  Delete
 • Q4

  Each doughnut cost P12.50. How much will one pay if he buys a dozen?

  P150

  130

  100

  120

  30s
  Edit
  Delete
 • Q5

  Explain the menstrual cycle.

  Sarah had her menstruation period, March 1-5 of this year. When will be her next  menstruation period if it takes 28 days cycle? 

  April 3 - April 5

  April 5 - 8 

  March 30 - April 2

  March 30 - April 4

  30s
  Edit
  Delete
 • Q6

  Why is menstrual cycle important to reproduction?

  Because it provides hormones to keep body unhealthy

  Because it prepares a woman’s body for possible pregnancy 

  Because it recycles the egg cells monthly  

  Because it is a sign that uterus and ovaries are not working well

  30s
  Edit
  Delete
 • Q7

  A female cat give birth four little white kittens. Which statement best describes reproduction? 

  It is the ability of an organism to produce food. 

  It is the ability of an organism to produce a new life.

  It is the ability of an organism to produce the opposite like. 

  It is the ability of an organism to decrease the production of new organism 

  30s
  Edit
  Delete
 • Q8

  The buck (male goat) sperm cells and doe (female goat) egg cells are fused together. What  is this process? 

  Reproduction 

  Zygote 

  Fertilization

  Sexual Reproduction

  30s
  Edit
  Delete
 • Q9

  Describe the different  modes of reproduction in  flowering and non flowering plants such  as moss, fern, mongo  and others.

  Stem of rose can be cut and be grown to a new rose plant. What is this asexual  reproduction? 

  Natural Vegetative Reproduction

  Cloning Vegetative Reproduction

  Artificial Vegetative Reproduction 

  Sexual Reproduction 

  30s
  Edit
  Delete
 • Q10

  Bryan has a santan plant in his backyard. He wants to grow more santan plants. He  wonders how the santan plant reproduces since it has no seeds. What information will you  give to Bryan? 

  Santan plants reproduce by digging the soil. 

  Santan plants reproduce by cutting. 

  Santan plants reproduce by watering it every day.

  Santan plants reproduce by planting its flowers. 

  30s
  Edit
  Delete
 • Q11

  Choose which statement best describes the function of anther. 

  It consists of two lobes that contain the pollen sacs. 

  It is the enlarged basal portion of the pistil which contains the ovules. 

  It holds the anther in a position tall enough to release the pollen.

  It is the female organ of the flower .

  30s
  Edit
  Delete
 • Q12

  What is the process of transferring the pollen grains from the anther of a flower to the  stigma of another flower? 

  Spore Formation

  Pollination

  Fragmentation 

  Vegetation 

  30s
  Edit
  Delete
 • Q13

  Isang araw, papunta ka sa tindahan upang bumili ng pandesal. Nakita mo sa labas ng bahay ang mag-ama na kapitbahay mo na galit na galit ang tatay sa kaniyang anak. Sinabihan niya ang kaniyang anak nang masasakit na salita. Hindi lamang ito ang unang pagkakataong ginawa niya iyon sa kaniyang anak. Ano ang maaari mong gawin?

  Kausapin ang tatay.

  Hayaan lang na pagalitan ng tatay ang kaniyang anak.

  Hindi pansinin ang sinapit ng anak ng iyong kapitbahay.

  Ipagbigay-alam sa mga namumuno ng barangay upang maaksiyonan.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q14

  May bago kang kamag-aral mula sa isang malayong probinsiya. Kakaiba ang kaniyang hitsura. Naririnig mong lagi siyang kinukutya sa harap ng ibang mga bata tuwing recess. Ano ang dapat mong gawin?

  Isusumbong mo sa mga guro.

  Magsawalang kibo na lamang.

  Huwag pansinin ang narinig.

  Magagalit sa kanila.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q15

  Nasusri ang mga paraan ng pagsasailalim ng katutubong populasyon sa kapangyarihan ng Espanya.

  Ito ang kauna-unahang patakaran na pinairal ng mga Espansyol sa mga Pilipino noon.

  Sapilitang paggawa

  Pagbibigayan ng mga kalakal sa pamahalaan

  Pakikipagkalakalan

  Pagbubuwis

  30s
  Edit
  Delete
 • Q16

  Ang mga sumusunod na Pilipino ay mga nagtanggal sa Pilipinas laban sa mg Espanyol.  Sino ang namuno sa pinakamahabang rebelyon na ang dahilan ay ang pagtanggi ng isang pari na basbasan ang bangkay ng kanyang kapatid?

  Francisco Dagohoy

  Francisco Maniago

  Apolinario Dela Cruz

  Lakandula

  30s
  Edit
  Delete
 • Q17

  Panuto: Basahin nang mabuti ang balita. Piliin ang letra ng tamang sagot. 

  Sa iyong palagay, paano mo susuportahan ang pangkalikasang proyekto ng Lungsod ng Balanga?

  Question Image

  Gagamit po ako ng plastic bag sa pamimili.

  Mamimigay po ako ng basket sa lahat ng namimili.

  Iiwasan ko po ang pagbili ng mga bagay na plastik.

  Gagamit po ako ng basket, fishnet o eco bag sa pamimili.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q18

  Ayon sa binasang talata ,Paano natin mapapangalagaan ang ating kapaligiran ?

  maging malinis sa kapaligiran

  gumamit ng plastic

  mag segrate ng mga basura

  maging masunurin sa itinakdang alituntunin lalo na pag namimili

  30s
  Edit
  Delete
 • Q19

  Paano mo ikukuwento ang mga pangyayaring nasaksihan o naranasan mo noong panahon ng pandemya?

  Mabilis kumalat ang virus kaya marami ang binawian ng buhay. Lahat ay dapat manatili sa bahay at sundin ang mga babalang pangkaligtasan mula sa ating pamahalaan. 

  Mabilis kumalat ang virus sa buong mundo kaya hindi na nakapaglaro sa daan ang mga bata. 

  Mabilis kumalat ang virus kaya mabilis din tumaas ang halaga ng bilihin, kuryente at gasolina.

  Mabilis kumalat ang virus kaya ipinatupad ang curfew para sa mga bata.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q20

  May nakita kang batang nasagasaan ng tricycle ngunit sa kalituhan ang tricycle ay umalis hindi man lamang tinulungan ang bata.Ano ang iyong gagawin?

  magsusumbong sa guro

  tutulungan ang bata at hihingi ng saklolo

  hindi na lamang kikibo at tatalikod

  magtatago upang hindi masangkot

  30s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class